1,3 mld euro na inwestycje w sektorze odpadowym

Autor: Sławomir Bukowski / 04.08.2017
Gospodarka
Komisja Europejska potwierdziła, że Polska wypełniła warunki wstępne w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym będzie mogła wykorzystać środki w wysokości 1,3 mld euro z PO Infrastruktura i Środowiska oraz regionalnych programów operacyjnych na inwestycje w gospodarkę odpadami.

Za wypełnienie warunków ex ante odpowiadały Ministerstwo Środowiska oraz samorządy województw. Najważniejsze z nich to uchwalenie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022, aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz wprowadzenie jednolitych w całym kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na 5 frakcji (papier, metal, szkło, plastik, odpady biodegradowalne).

 

– Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego od 1 lipca na terenie całej Polski obowiązują jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów. Ich określenie było jednym z warunków ex ante, którego spełnienie pozwoli na wykorzystanie unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości 1,3 mld zł. Środki te mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych –powiedział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

 

Komisja Europejska zarekomendowała także zasady, jakie powinny być brane pod uwagę w procesie oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach POIŚ oraz RPO:

– dofinansowanie funduszy UE do nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów powinno być udzielane w dobrze uzasadnionych przypadkach, aby nie doprowadzić do przewymiarowania mocy przerobowych i nie zagrozić hierarchii sposobów postępowania z odpadami;

– dofinansowanie nie powinno być udzielane na budowę nowych instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji;

– wdrożenie bez opóźnień systemu selektywnego zbierania odpadów w podziale na pięć frakcji, który obowiązuje od 1 lipca 2017 r., powinno być warunkiem wstępnym dla gmin, aby wnioskować o dofinansowanie z funduszy UE na inwestycję dotyczące gospodarki odpadami.

 

Komisja Europejska podkreśliła, że dofinansowanie ze środków UE inwestycji w obszarze gospodarki odpadami w województwie mazowieckim możliwe będzie dopiero po prawidłowym uchwaleniu WPGO wraz z planem inwestycyjnym, czyli tym, który został pozytywnie zaopiniowany przez ministra środowiska.

 

Oprac. na podst. inf. Min. Środowiska

Podziel się!
TAGI: Dotacja, finanse samorządowe, fundusze unijne, Gospodarka, gospodarka odpadami, Marszałek, Ochrona środowiska,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.