Domniemanie zawiadomienia o likwidacji szkoły

Autor: Michał Byczkowski / 22.02.2013
2013 4 ORZECZNICTWO
Ustawa o systemie oświaty nie określa formy powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły, jednakże w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, nie można domniemywać tego, że rodzic o likwidacji szkoły został powiadomiony. Brak zawiadomienia wszystkich rodziców uczniów, likwidowanej szkoły, jest obiektywnym naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty, który skutkuje niezgodnością z prawem podjętej uchwały.

Rada miasta podjęła uchwałę o likwidacji liceum ogólnokształcącego. Rodzic jednego z uczniów likwidowanej szkoły, podniósł zarzut naruszenia ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, poprzez brak zawiadomienia o tym fakcie rodziców trzecich klas. Skarżąca wezwała Radę miasta do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie wskazanej wyżej uchwały, jako niezgodnej z prawem. Rada nie ustosunkowała się do wezwania.

 

Rodzic w związku z brakiem odzewu ze strony Rady, złożył skargę do sądu administracyjnego, powołując się na naruszenie art. 59 ust 1, z zapisu którego wynika, że szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

 

W odpowiedzi na stawiany zarzut, Rada miasta wskazała czynności jakich dokonała w celu poinformowania wszystkich rodziców o zamiarze likwidacji. Jak wynika z informacji i dokumentów przedłożonych przez organ, w roku szkolnym 2011/2012 wystosowano imienne zawiadomienia do rodziców uczniów klas pierwszych i drugich przedmiotowego liceum ogólnokształcącego. Takie zawiadomienie nie zostało wystosowane do rodziców uczniów klas trzecich.

 

 

Uchwała o likwidacji niezgodna z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył, że art. 59 ust. 1 wskazuje na obowiązek organu prowadzącego do zawiadomienia o zamiarze likwidacji placówki, rodziców uczniów. W przepisie nie zawarto wyłączeń jakie to dotyczyłyby osób objętych przepisem. Zatem istnieje obowiązek poinformowania wszystkich rodziców, bez żadnych wyjątków. Rodzice posiadają prawo, zagwarantowane postanowieniami zawartymi w ustawie, do uzyskania informacji o planowanym zlikwidowaniu szkoły, nie później jak 6 miesięcy przed terminem jej zamknięcia, jak czytamy w przywołanym artykule. W wyroku wskazano, iż likwidacja szkoły, w którym uczyło się dziecko, dotyczy ważnych spraw życiowych rodziców. W sprawie stwierdzono brak powiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców klas trzecich. Jak ustalił sąd skuteczne powiadomienie dotyczyło wyłącznie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich. Sad stwierdził, że ustawa o systemie oświaty w art. 59 ust. 1, nie przewiduję takich wyłączeń. Mimo tego, że ustawa nie wskazuje na formy w jaki sposób szkoła powinna o fakcie planowanej likwidacji, powiadomić rodziców, to WSA stoi na stanowisku, że nie można tego domniemywać.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył, że nieistotnym jest, iż skarżąca będąc matką ucznia klasy pierwszej, została skutecznie zawiadomiona o planowanej likwidacji. Brak zawiadomienia wszystkich rodziców uczniów jest obiektywnym naruszeniem prawa.

 

W tej sytuacji stwierdzić należy, że powyższe naruszenie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty powoduje wadliwość zaskarżonej uchwały. Wadliwość ta powoduje, że skarga - co do zasady - powinna zostać uwzględniona. Sąd uznał zasadność skargi i orzekł, że uchwała o likwidacji placówki jest niezgodna z prawem.

 

(Wyrok WSA w Gdańsku z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Gd 656/12, nieprawomocne)

 

 

 

 

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.