Dotacja dla przedszkola niepublicznego

Autor: Oprac. DBK / 20.12.2012
ORZECZNICTWO 49 11 2010 49

Określając zasady udzielania dotacji dla szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, JST nie może regulować podstawy ustalania dotacji i trybu jej udzielania w sposób odmienny, niż wynikający z ustawy o systemie oświaty.

 

Rada Miasta i Gminy P. podjęła 23 września 2010 roku uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Jako podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 218 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 14 oraz art. 90 ust. 2 „d" i ust. 4 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm., dalej uso).

W § 2 ust. 1 rada gminy przyjęła następującą regulację: „Podmiot otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 60 proc. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Ż.". W ust. 2 § 2 wskazano: „Z zastrzeżeniem ust. 3, na podstawie wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Ż., ustala się wysokość dotacji na jednego ucznia na kwotę 150 zł miesięcznie". Z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty wynika, że: „Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 proc. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego".

W przypadku badanej uchwały zakres upoważnienia ustawowego do jej wydania przez radę gminy wyznacza art. 90 ust. 4 uso, który zobowiązuje organ stanowiący JST do ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji (o których mowa w ust. 1a, 2a-3b art. 90) oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Określając zasady udzielania dotacji dla szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, JST nie może regulować podstawy ustalania dotacji i trybu jej udzielania w sposób odmienny, niż wynikający z ustawy o systemie oświaty.

Zdaniem Kolegium Izby Rada Miasta i Gminy P. w § 2 ust. 1 wypełniła delegację wynikającą z art. 90 ust. 4, dotyczącą ustalenia trybu udzielania dotacji, wskazała podstawę jej obliczania. Natomiast regulacja ust. 2 § 2 uchwały w sposób istotny narusza obowiązujące przepisy prawa. Wartość dotacji wyrażona w złotych oznacza, że uchwałodawca dopuszcza możliwość kolizji z unormowaniami ustawowymi.


 

 (Uchwała Kolegium RIO we Wrocławiu nr 92/2010 z 27 października 2010 roku)

 


Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.