DROGA GMINNA TYLKO NA DZIAŁCE PUBLICZNEJ

Autor: Paulina Sobczyk / 20.07.2018
Prawo
Droga przebiegająca przez grunt niebędący własnością gminy nie może zostać uznana za publiczną. Warunkiem zaliczenia drogi do dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do działki, przez którą przebiega droga.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia jednej z ulic do kategorii dróg gminnych. Organ nadzoru badając przedmiotową uchwałę, stwierdził jej nieważność ze względu na sprzeczność z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej: ustawa, DzU z 1985 r. nr 14, poz. 60) drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Do dróg gminnych zalicza się natomiast drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych (art. 7 ust. 1 ustawy).

Według organu nadzoru do uznania danej drogi za drogę gminną konieczne jest legitymowanie się przez gminę prawem własności działek, po których przebiegają drogi zaliczane do kategorii dróg gminnych. W opisywanej sytuacji warunek ten nie został spełniony. Władze miasta nie przedłożyły dokumentu, z którego wynikałoby, że miasto posiada tytuł prawny do przedmiotowej działki.

Konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których przebiega taka droga (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 30 września 2009 r., sygn. akt II SA/Gl  506/09). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 lipca 2014 r. (sygn. akt I OSK 708/14) stwierdził, że droga publiczna nie może być własnością osób fizycznych i niepublicznych osób prawnych z tego względu, że zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93), w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Oznacza to, że konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których taka droga przebiega. Droga niebędąca własnością gminy nie może być drogą gminną i z tego powodu nie może być zaliczona do dróg gminnych. Uchwała o zaliczeniu drogi do drogi publicznej powinna zostać poprzedzona czynnościami zmierzającymi do przejęcia własności drogi przez podmiot publicznoprawny.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 21 lutego 2018 r.,  nr P-II.4131.2.19.2018

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.