Men zapowiada zmiany w algorytmie podziału

Autor: Andrzej Gniadkowski / 01.02.2019
W samorządach
Odpowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej na wnioski samorządów o zwiększenie budżetu na oświatę oraz uwolnienie możliwości kształtowania sieci szkół oraz arkuszy organizacyjnych przez samorządy była informacja o pracach nad zmianą sposobu podziału kwoty subwencji i prace nad systemem wynagrodzenia nauczycieli.

Podczas styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego najwięcej projektów dotyczyło resortu edukacji. Samorządowcy uzgodnili aż 23 projekty. Przy okazji uzgodnienia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy samorządowcy zgłosili uwagi natury ogólnej.

 

Marek Olszewski, współprzewodniczący zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu zwrócił uwagę, że samorządowcy nie są przekonani czy w kwocie subwencji na rok 2019 uwzględniono w pełni podwyżki dla nauczycieli. Ministerstwo nie przedstawiło wyliczeń i ich źródeł, które byłyby wystarczająco przekonujące. Oprócz weryfikacji kwoty ogólnej subwencji postulatem samorządowców jest też uwolnienie kształtowania sieci szkolnej arkuszy organizacyjnych, które obecnie muszą być uzgodnione przez kuratora. Są to podstawowe elementy kosztotwórcze w samorządowej oświacie i ich oderwanie od odpowiedzialności samorządowej wydaje się nielogiczne.

 

Na te postulaty wiceminister Marzena Machałek wspomniała o planach MEN, które dotyczą  przeglądu systemu wynagradzania nauczycieli oraz propozycji nowego podziału kwoty subwencji zaprojektowanej w budżecie państwa. – Algorytm ma być mądrzejszy i sprawiedliwszy – podsumowała wiceminister edukacji. Nie odpowiedziała jednak ani na postulat dotyczący zwiększenia finansowania (zmiany w algorytmie nie zmieniają problemu niedofinansowania), ani zwiększenia elastyczności sieci szkół i arkuszy organizacyjnych.

 

 

Projekty uzgodnione:

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (UD nr 226) (wersja z 19.12.18r)

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (UD nr 199) (wersja z 19.12.18r)

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie doradztwa zawodowego

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.