MOPS nie zapłaci za kartę miejską

Autor: Paulina Sobczyk / 28.08.2018
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może odmówić przyznania dofinansowania na opłacenie karty miejskiej swojemu podopiecznemu, wtedy gdy udziela mu już wsparcia finansowego. W takiej sytuacji środki na jej zakup powinny zostać wygospodarowane z wypłacanego co miesiąc zasiłku celowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (dalej: WSA) rozpatrzył sprawę dotyczącą zasadności udzielenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej:MOPS) wsparcia finansowego na doładowanie karty uprawniającej do przejazdów komunikacją miejską. Ubiegający się o dodatkowe dofinansowanie tworzył jednoosobowe gospodarstwo domowe, nie posiadał żadnego źródła dochodu i uchylał się od podejmowania pracy lub prac dorywczych.

 

MOPS odmówił zainteresowanemu udzielenia dodatkowego zasiłku celowego, ponieważ od wielu lat udziela mu szeroko pojętej pomocy. Co miesiąc wypłacane jest na rzecz beneficjenta pomocy 380 zł tytułem zasiłku okresowego. Ponadto, każda próba aktywizacji zawodowej pobierającego zasiłek kończyła się niepowodzeniem.

 

Decyzję MOPS podzieliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), które wskazało, że zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży czy niezbędnych przedmiotów użytku domowego (art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej). SKO wskazało również, że środki na opłacenie karty miejskiej, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy wygospodarować z kwoty uzyskiwanej z MOPS-u. Dodatkowe finansowanie na ten cel nie może zostać bowiem przyznane.

WSA przychylił się do stanowiska MOPS-u i SKO. Stwierdził, że cel instytucji pomocy społecznej opiera się na zaspokajaniu najniezbędniejszych potrzeb osób ubogich. Zakup karty miejskiej można uznać za potrzebę istotną, jednak MOPS zapewniał podopiecznemu regularne wsparcie okresowe i celowe, co uzasadnia zasadność odmowy finansowania karty miejskiej. Decyzja WSA zapadła po przeanalizowaniu sytuacji podopiecznego MOPS-u, co oznacza, że w innym stanie faktycznym dofinansowanie na opłacenie karty miejskiej mogłoby zostać przyznane.

 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Po 647/17

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.