Nadanie nazwy terenowi niebędącemu drogą publiczną

Autor: Paulina Sobczyk / 17.10.2018
Prawo
Nadanie nazwy obszarowi, który nie jest ulicą lub placem będącym drogą publiczną, nie może nastąpić na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym.

Wojewoda kujawsko- pomorski stwierdził nieważność uchwały podjętej przez radę gminy w sprawie nadania nazwy terenowi przy zbiorniku wodnym w miejscowości leżącej na jej obszarze. Podstawą prawną zbadanej przez organ nadzoru uchwały był art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 1990 r. nr 16, poz. 95; dalej: ugn). W myśl tego przepisu do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw  dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2017 r., poz. 2222, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.

Oznacza to, że rada gminy w oparciu o podstawę prawną zakwestionowanej uchwały może nadać nazwę ulicom czy placom będącym drogami publicznymi. Usytuowanie terenu wynikające z załączonej do uchwały mapy oraz uzasadnienia pozwoliło stwierdzić, że teren, któremu nadano nazwę uchwałą, nie posiada statusu drogi publicznej, którego istnienia wymaga art. 18 ust. 2 pkt 13 ugn.

 

 W związku z tym, że przedmiotowy obszar służy realizacji zadań własnych gminy uzasadnione byłoby wskazanie w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 10 ugn. W myśl przywołanych przepisów do zadań rady gminy wchodzą sprawy z zakresu realizacji zadań własnych gminy, np. dotyczących kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Należy podkreślić, że w uzasadnieniu do uchwały wskazano, że na tym obszarze planowane jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu  poprzez wybudowanie chodników, zamontowanie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że uchwała naruszała w sposób istotny art. 91 usg.

 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 5 kwietnia 2018 r., nr 38/2018

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.