Nazwa urzędu gminy

Autor: Jacek Murzydło / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 19 5 2009 19

Jak prawidłowo powinna brzmieć nazwa dla urzędu gminy i rady gminy, w sytuacji gdy gmina wiejska ma swoją siedzibę - urząd gminy położony na terenie sąsiedniej gminy miejskiej. Która jest prawidłowa: „rada miasta" czy „miejska"?

Gdy władze gminy wiejskiej mają siedzibę na obszarze gminy miejskiej nazwy będą następujące, np. „Rada Miejska w Kole" i „Rada Gminy Koło" oraz „Rada Miejska w Łowiczu" i „Rada Gminy Łowicz".  {paid}

UZASADNIENIE:

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 15 ust. 1 wyróżnia radę gminy jako organ stanowiący i kontrolny. W art. 15 ust. 2 wskazuje jednocześnie, że jeżeli jej siedziba znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej. Jak widać, ustawa wyróżnia jedynie „radę gminy" oraz „radę miejską". W innych aktach prawnych można jednak, niestety, odnaleźć także użycie terminu „rada miasta". Dla przykładu można przytoczyć treść art. 13b ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze. zm.) wskazuje, że rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź na pytanie, kiedy używać terminu „rada miasta" a kiedy „rada miejska" można natomiast odnaleźć w załączniku nr 6 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, określającym wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu w organach samorządu gminy. Wskazuje on jednoznacznie na przypisanie terminu „rada miasta" do gmin lub miejscowości o statusie miasta. W przypadku gmin, w których rada gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jak już wyżej wspomniano, właściwą nazwą będzie „rada miejska".
Zastosowanie wskazanej reguły nie jest, niestety, oczywiste, o czym świadczy chociażby użycie w cytowanej ustawie o drogach publicznych wyłącznie terminu „rada miasta" i „rada gminy".
Poprawną formą jest „Rada Miejska w Tczewie oraz formy np. „Rada Gminy Baranów" (a nie „Rada Gminy w Baranowie") oraz „Rada Miasta Poznania" (a nie „Rada Miasta w Poznaniu").
Za właściwą formę uznać należy odpowiednio „Urząd Gminy Łowicz", „Urząd Miejski w Łowiczu" oraz „Urząd Miasta Poznania".
Gminy miejsko-wiejskie to gminy, na których terytorium znajduje się miasto i kilka bądź kilkanaście wsi. Pomimo że nie zostały one wyodrębnione w ustawie o samorządzie gminnym i instrukcji kancelaryjnej, zakwalifikowanie ich jako odrębnych typów gmin odnaleźć można w wielu innych aktach prawnych. Można przy tym wspomnieć chociaż o ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorząd terytorialnego (t.j. DzU z 2008 r. nr 88, poz. 539 z późn. zm.). W sytuacji gdy siedziba organów gminy znajduje się w mieście położonym na jej terytorium, w oparciu o instrukcję kancelaryjną stwierdzić należy, że powinno się używać terminu „rada miejska" i „urząd miejski". W przypadku gdy siedziba organów mieści się we wsi, a nie w mieście (taka sytuacja występuje np. w gminie Święta Katarzyna) właściwą nazwą będzie odpowiednio „rada gminy" i „urząd gminy".

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 15 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)
• Załącznik nr 6 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (DzU z 1999 r. nr 112, poz. 1319 ze zm.)

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.