NFOŚiGW przekaże 21,6 mln zł na trzy parki o symbolice historycznej

Autor: Justyna Kamińska / 04.12.2017
W samorządach
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park Akcji „Burza” wokół Kopca Powstania Warszawskiego oraz Fort V Włochy – to trzy parki w Warszawie, które zostaną odnowione i rozbudowane dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. NFOŚiGW udostępni 21,6 mln zł z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na przedsięwzięcie warte 28,8 mln zł.

Urządzanie terenów zieleni w stolicy na ponad 25 hektarach rozpocznie się w październiku przyszłego roku i potrwa do 2022 r. Będzie to możliwe dzięki umowie zawartej między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a władzami Warszawy.

 

– Finansowanie przez Narodowy Fundusz trzech warszawskich parków jest bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia ich rewitalizacji, budowy lub rozbudowy, dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców stolicy. To przedsięwzięcie ma również ogromne znaczenie w sferze patriotycznej, gdyż jest wyrazem dbałości o miejsca poświęcone pamięci historycznej, a zwłaszcza szacunku wobec bohaterów poległych w walce o to, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce – powiedział Roman Wójcik, wiceprezes zarządu NFOŚiGW:

 

Celem warszawskiego projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście, poprzez utworzenie parków na terenach zniszczonych działalnością człowieka. Chodzi także o osłabienie zjawiska tzw. „miejskiej wyspy ciepła”. Prace będą polegały m.in. na wzmocnieniu istniejących skarp, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinności, utworzeniu trawników, budowie obiektów małej architektury oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej, czyli np. ścieżek rowerowych, boisk, placów zabaw dla dzieci i młodzieży.

 

Wsparciem będą objęte trzy obszary – na terenie dzielnic: Ursynów, Mokotów i Włochy – o symbolice związanej z historią Polski i Warszawy.

 

W dzielnicy Ursynów zagospodarowany zostanie Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK o powierzchni 10,5 ha. Obecnie jest to teren zieleni nieuporządkowanej, użytkowany głównie przez miłośników sportów ekstremalnych, a duża jego część pokryta jest odpadami. Unijne pieniądze pozwolą m.in. na oczyszczenie parku, budowę ciągów spacerowych i biegowych (o długościach łącznych ok. 3600 m), a także ścieżki rowerowej (o długości ok. 1000 m) i centralnej alei spacerowej (o długości ok. 1000 m wraz z oświetleniem parkowym). Przewidziany jest także montaż urządzeń i form małej architektury (place zabaw dla dzieci małych i dużych, kosze i ławki, stoły i urządzenia do gier) oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej i założenie ok. 6 ha trawników. Ponadto nasadzonych zostanie ok. 300 drzew i ok. 5000 m2 krzewów.

 

W dzielnicy Mokotów planowane jest zagospodarowanie terenu wokół Kopca Powstania Warszawskiego. Chodzi o Park Akcji „Burza” o powierzchni 8,1 ha. Ma to być miejsce szczególne ze względu na jego symbolikę – miejsce pamięci, pomnik ku czci ludzi walczących w Powstaniu Warszawskim. Kopiec usypany jest z gruzów zburzonej Warszawy zmieszanej z prochami poległych Powstańców. Rozwiązania projektowe związane z podniesieniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych parku pod Kopcem to m.in.: uzupełnienie lub wymiana warstwy glebowej na ziemię urodzajną, zabezpieczenie ziemi urodzajnej i nasadzeń na skarpach przed osuwaniem i erozją, zakładanie trawników, muraw i runa leśnego (także na stokach) oraz krzewów (w tym o owocach jadalnych dla ptaków). Ponadto przewiduje się pozostawienie południowo-wschodniej części parku jako terenu ochronnego dla ptaków (bez ingerencji człowieka). Wykonane zostaną również prace zapewniające stabilność Kopca oraz wprowadzające obiekty i elementy związane z funkcją rekreacyjną.

 

Dzielnica Włochy doczeka się utworzenia zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy o powierzchni 6,8 ha. Celem specyficznym zadania będzie promowanie postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia poprzez stworzenie otwartego terenu rekreacyjnego.

 

Ze względu na swoją historyczną specyfikę fort ma ograniczoną dostępność do niektórych miejsc, takich jak: strome skarpy, przeciwskarpy, półki strzeleckie i poprzecznice. Jednakże wszystkie elementy fortu na opracowanym obszarze będą możliwe do obejrzenia z niedużej odległości przez osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci. Place forteczne będą płaskie i pozbawione barier typu wysokie krawężniki. Nawierzchnie – poza placami zabaw, rampami z placu przed koszarami na dziedziniec forteczny oraz już wykonanymi w dawnym korytarzu poterny – będą trawiaste. Planowane jest także stworzenie  ścieżek dydaktycznych o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i historycznej.

 

Umowa na dofinansowanie rewitalizacji trzech parków, to już druga unijna dotacja dla m.st. Warszawy na ten cel. W kwietniu tego roku  fundusz zadeklarował pomoc – 16 mln zł z Unii Europejskiej – na projekt o wartości 23 mln zł, w wyniku którego warszawskie parki: Żeromskiego, Pole Mokotowskie i Ogrody Kosmosu uporządkują swoje tereny zielone i wzbogacą się o nowe elementy rekreacyjne. Prace na obszarze ok. 75 ha będą trwały do 2020 r.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.