Nie wszystkim starcza na obsługę 500 plus

Autor: Andrzej Gniadkowski / 07.05.2018
W samorządach Gospodarka
Co szósty samorząd województwa wielkopolskiego dokłada do kosztów obsługi programu 500 plus. Tak wynika z analizy kosztów przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów. Samorządowcy nalegają na przeanalizowanie i większe zróżnicowanie dotacji na realizację programu. Obecnie to 1,5 proc. dotacji otrzymywanej na wypłatę świadczeń.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przyjęło stanowisko, w którym domaga się ponownego przeanalizowania kosztów obsługi programu 500 +. Zdaniem SGiPW ze względu na konstrukcję dotacji na obsługę programu  nie wszystkim gminom środki te wystarczają.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1, 3 i 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2017 r. poz. 1851) organy wykonawcze gmin realizują zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej, a koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1,5 proc. otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

 

Jak przekonuje SGiPW analiza realizacji programu pokazuje, że wysokość kosztów obsługi w poszczególnych samorządach jest różna i nie jest wprost proporcjonalna do wysokości wypłacanych świadczeń. Badanie przeprowadzona przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wśród wielkopolskich gmin (za okres od stycznia do grudnia 2017 r.) pokazuje, że 16 proc. samorządów ponosi zdecydowanie większe koszty obsługi programu, w znacznym stopniu przewyższające równowartość 1,5 proc. dotacji otrzymywanych na wypłatę samych świadczeń. Wiele samorządów wskazuje na fakt, iż przyznane środki na obsługę programu wystarczają zaledwie na wynagrodzenia pracowników.

 

Mając na uwadze powyższe oraz powołując się na art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym JST wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań zwracamy się z postulatem ponownego przeanalizowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zasad przyznawania dotacji celowej na obsługę programu oraz uruchomienia mechanizmu pozwalającego dostosować wysokość dotacji do wysokości rzeczywistych kosztów ponoszonych na obsługę ww. programu – napisano w stanowisku.

 

O wątpliwościach co do wysokości dotacji na obsługę programu pisaliśmy już w kontekście stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego >>>

 

Samorządowcy z Wielkopolski mają też wątpliwości co do  wysokości dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2016 r. poz. 1518) koszty obsługi świadczeń rodzinnych, przyznawanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą:

 

3 proc. otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6000,00 zł rocznie, 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

 

Otrzymywana dotacja w wielu przypadkach nie pozwala na realizację w pełni zadań wynikających ustawy o świadczeniach rodzinnych, zmuszając samorządy do finansowania ich ze środków własnych – piszą samorządowcy. Wielkopolskie gminy podkreślają fakt, iż otrzymane środki nie pozwalają m.in na konsultacje z radcą prawnym, odpowiednią opiekę informatyczną, udział w szkoleniach związanych ze zmianami przepisów prawa czy zwiększenie zatrudnienia w okresie wzmożonego natężenia pracy (okres zasiłkowy związany z odnawianiem prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych).

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zwraca się z propozycją rozważenia możliwości zwiększenia wydatków z budżetu państwa na koszty obsługi świadczeń rodzinnych w ten sposób, aby od wysokości świadczenia rodzicielskiego naliczać również 3 proc. dotacji przeznaczonej na koszty obsługi, a nie 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w tej sprawie. Działanie takie pozwoliłoby wielu gminom, w szczególności małym i średnim znacznie poprawić kondycję finansów w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy oświadczeniach rodzinnych – kończą samorządowcy.

 

Zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/mpips_rp/26082369347

 

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.