Od 1 maja 2015 r. mają być nowe wzory oświadczeń majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 22.07.2014
Prawo
Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne - w tym radnych, wójtów pracowników samorządowych - w dniu 18 lipca 2014 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

Oprócz wymienionych już radnych, pracowników samorządowych projekt dotyczy 73 kategorii osób. Co ważne, w założeniu oświadczenia majątkowe mają być jawne po przez ich publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Ujawnieniu nie będą podlegały jedynie zawarte w oświadczeniach majątkowych informacje o numerze PESEL, adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości objętych oświadczeniem

Projekt powstał, gdyż ustawodawca zauważył brak skuteczności instytucji oświadczeń majątkowych jako narzędzia przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym, m.in. z uwagi na: nieprecyzyjne regulacje dotyczące treści, jaka winna znaleźć się w oświadczeniach, co może powodować niejasności w zakresie niezbędnych do ujawnienia informacji; niejasne zasady kontroli oświadczeń przez organy do których są one składane; brak objęcia obowiązkami składania oświadczeń niektórych osób pełniących funkcje publiczne wiążące się z dysponowaniem publicznymi środkami lub szeroki m zakresem uprawnień władczych; brak jednolitości (a w niektórych przypadkach całkowity brak) sankcji za naruszenia obowiązków związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych. Czyli wszystkie wady oświadczeń majątkowych, jakie osoby które muszą jew wypełniać lub analizować zgłaszały od samego początku.

 

Jedna ustawa

Ustawodawca doszedł do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowe uregulowanie, w jednym akcie prawnym, materii związanej z oświadczeniami majątkowymi, w tym w szczególności zakresu podmiotów obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, zakresu jawności oświadczeń majątkowych, zakresu przedmiotowego treści oświadczeń, sankcji za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy, zasad kontroli oświadczeń.

 

Składanie drogą elektroniczną

Planuje się również umożliwienie składania oświadczeń drogą elektroniczną. Oczekiwanym efektem winna być spójność i jasność regulacji skutkująca brakiem możliwości powoływania się na niejasne przepisy w przypadku niewłaściwego wypełnienia oświadczenia, ustanowienie skutecznych mechanizmów kontroli oświadczeń majątkowych, a także zagrożenie realnymi sankcjami za niedochowanie obowiązków w zakresie niezłożenia oświadczenia majątkowego oraz podanie nieprawdy w oświadczeniu.

 

Zakres informacji

Jako najistotniejsze elementy doprecyzowujące zakres przedmiotowy oświadczenia majątkowego (względem najbardziej powszechnego oświadczenia, składanego na podstawie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) należy wskazać informacje w przedmiocie: posiadanych instrumentów finansowych, wszelkich uzyskanych przysporzeń majątkowych (innych niż wynagrodzenie otrzymywane ze stosunku pracy czy dochód uzyskany z innej działalności zarobkowej), innych praw majątkowych przysługujących składającemu oświadczenie, a także zawartych umów poręczenia czy wykonanych darowizn (o ile ich wartość przekracza 20.000 zł). Jednocześnie przewiduje się ustalenie, w rozporządzeniu wydawanym na podstawie ustawy, wzoru oświadczenia majątkowego z precyzyjną instrukcją dla wypełniającego, dotyczącą sposobu i zakresu informacji podlegających ujawnieniu w oświadczeniu.

 

Wejście w życie

Przewiduje się, że ustawa winna wejść w życie w dniu 1 maja 2015 r.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.