Odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 24.05.2019
Prawo
Wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w sposób odmienny, niż jest to określone w ustawie, należy pojmować jako modyfikację materii ustawowej. Regulowanie tych kwestii inaczej, niż to uczynił ustawodawca, stanowi istotne naruszenie prawa, gdyż jest to działanie sprzeczne z przyjętą zasadą tworzenia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach prawa.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Do sądu administracyjnego zaskarżył ją wojewoda, którego zdaniem radni w sposób nieuprawniony postanowili w uchwale, że odstępstwo takie obowiązuje podczas trwania imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych oraz promujących gminę, w czasie których organizator zapewni sprzedaż i podanie napojów alkoholowych na podstawie jednorazowego zezwolenia.

 

Wojewoda przypomniał, że zasadą jest zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Rada gminy może jednak wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 14 ust. 2b tej samej ustawy). Przepisy te dopuszczają zatem, aby rada gminy określiła miejsca publiczne, na terenie których ograniczenie dostępności alkoholu nie będzie miało zastosowania, gdyż nie wpłynie negatywnie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie skutkowało zakłócaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organ nadzoru podniósł, że wprowadzając do uchwały, wyrażenia: „podczas trwania imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych oraz promujących gminę, w czasie których organizator zapewni sprzedaż i podanie napojów alkoholowych na podstawie jednorazowego zezwolenia” nie urzeczywistnia dyspozycji art. 14 ust. 2b  ustawy i tym samym rada gminy rażąco naruszyła prawo. Cytowane przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie uprawniają bowiem rady gminy do określenia okoliczności, w których dopuszczalne będzie spożycie alkoholu w miejscu publicznym i uzależnienia takiej możliwości od faktu zorganizowania wskazanej w uchwale imprezy.

 

Z wojewodą zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Powyższe postanowienia uchwały nie mieszczą się bowiem w granicach upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 14 ust. 2b ustawy.

 

Wyrok WSA w Olsztynie z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 859/18

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.