Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły

Autor: oprac.SSZ / 20.12.2012
ORZECZNICTWO 4 1 2012 4

 

W sprawach uregulowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej za organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum uznać należy organ prowadzący daną szkołę. Kompetencje tego organu wykonywać będzie wójt, starosta, marszałek województwa.

 

 

J.K. złożył skierowany do dyrektora gimnazjum wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego do wniosku formularza. W odpowiedzi dyrektor szkoły umorzył postępowanie. Wyjaśnił, że udostępnienie informacji publicznej we wnioskowanej przez J.K. formie nie jest możliwe.

{paid}

Strona została o tym fakcie poinformowana i jednocześnie poinformowano ją, w jakiej formie informacja ta może zostać udostępniona. Z uwagi na brak odpowiedzi sprawę umorzono. J.K. złożył do burmistrza W. odwołanie od powyższej decyzji, a ten przekazał je według właściwości dyrektorowi gimnazjum, który swoją decyzję utrzymał. W efekcie sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

WSA wskazał, że dyrektor szkoły samorządowej należy do organów władzy publicznej. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego za organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora gimnazjum nie może być uznane samorządowe kolegium odwoławcze, albowiem jak wynika zarówno z art. 17 pkt 1 k.p.a., jak i art. 1 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych organ ten jest organem wyższego stopnia wyłącznie w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, a nie w stosunku do organów jednostek organizacyjnych gminy czy też jednostek pomocniczych gminy.

 

Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej nie jest także kurator oświaty.

 

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Powyższy przepis pozwala uznać organ prowadzący szkołę za organ nadrzędny nad dyrektorem szkoły publicznej, albowiem pojęcie nadzoru obejmuje zarówno uprawnienie do kontroli, jak i zalecania usunięcia uchybień stwierdzonych w funkcjonowaniu podmiotu poddanego nadzorowi i sprawowania władzy zwierzchniej nad tym podmiotem.

 

Podkreślić w tym miejscu należy, że sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej należą do spraw administracyjnych, a co za tym idzie objęte są kompetencją nadzorczą organu prowadzącego szkołę.

 


 

(Wyrok WSA w Poznaniu z 8 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Po 656/11, orzeczenie nieprawomocne)

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.