Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia określa rada gminy

Autor: Paulina Sobczyk / 17.10.2018
Prawo
Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ma charakter odpłatny. Szczegółowe zasady ponoszenia kosztów pobytu określane są w uchwałach rady gminy.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zasad korzystania z zajęć w Klubie „Senior+” . Organ nadzoru przeprowadzając postępowanie uznał, że uchwała istotnie narusza art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (DzU z 2004 r. nr 64, poz. 593). Zgodnie z nim rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Analiza treści uchwały wykazała, że nie ustalono szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Delegacja dla rady gminy wyrażona w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej nie zawiera żadnych wytycznych wskazujących na czynniki czy kryteria, które powinny być uwzględnione przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, ustalający szczegółowe zasady ponoszenia opłat.

 

W ocenie organu nadzoru art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej zobowiązuje radę gminy do wskazania w uchwale szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności rozumianych jako okoliczności i przesłanki, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłat. Te szczegółowe zasady nie mogą być sprzeczne z regulacjami zawartymi w ustawie. Według wojewody mazowieckiego treść uchwały nie zawiera minimum wymaganych postanowień. Należy zaznaczyć, że brak określenia w uchwale wszystkich elementów obligatoryjnych powoduje sprzeczność z prawem całego aktu.  Opłatę za pobyt  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

W związku z powyższym wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 1 lutego 2018 r., nr WNP-S.4131.1.2018.AC

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.