Organ drugiej instancji powinien przeprowadzić dowód

Autor: Paulina Sobczyk / 27.07.2018
Prawo
Organ drugiej instancji w przypadku dostrzeżenia luk w materiale dowodowym powinien podjąć czynności zmierzające do ich uzupełnienia.

Wójt gminy ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego. Od decyzji wniesione zostało odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (dalej: SKO). Po rozpatrzeniu odwołania SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W uzasadnieniu swojej decyzji SKO wskazało, że organ I instancji wyznaczył analizowany obszar niezgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU nr 164, poz. 1588; dalej: rozporządzenie). Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia obszar należy wyznaczyć wokół działki objętej wnioskiem, w odległości  nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i nie mniejszej niż 50 m. Według SKO w badanej sprawie nie dokonano prawidłowej analizy na obligatoryjnie wyznaczonym terenie. Ponadto, SKO wskazało, że w decyzji oraz w analizie ustalono wskaźnik wysokości budynku „do 9,5 m” dla budynku mieszkalnego i do „6 m” dla budynku gospodarczego bez wskazania podstawy, na jakiej ustalono takie, a nie inne wskaźniki.

 

 

Wojewódzki sąd administracyjny (dalej: sąd) stwierdził, że uzasadnienie decyzji SKO nie odpowiada wymogom określonym w prawie. Wypunktowano: brak wyjaśnienia odnośnie konieczności uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji, nie uzasadniono dlaczego braki nie są możliwe do usunięcia poprzez uzupełnienie materiału dowodowego przez organ odwoławczy. W związku z tym sąd powziął wątpliwość, czy SKO słusznie skorzystało z możliwości wydania decyzji kasatoryjnej, czy też bezpodstawnie uchyliło się od załatwienia sprawy.

 

 

W ocenie sądu do rozstrzygnięcia sprawy konieczne było przeprowadzenie analizy urbanistycznej, która jest kluczowym i istotnym dowodem w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy. W żadnej ustawie nie ma jednak przepisu, który stwierdzałby, że dowód ten może zostać przeprowadzony wyłącznie przez organ pierwszej instancji. W ocenie sądu przeprowadzenie takiej analizy przez organ odwoławczy oraz oceny wniosków z niej płynących mogło zostać dokonane przez SKO. Sąd przypomniał, że tylko przeprowadzenie całego postępowania wyjaśniającego przez organ odwoławczy oznaczałoby naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Z tych względów sąd stwierdził, że SKO nie było uprawnione do wydania decyzji kasatoryjnej.

 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 15 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 1277/17

Podziel się!
TAGI: orzecznictwo,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.