Polityka zagraniczna UE bardziej ukierunkowana na społeczności lokalne

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.10.2017
W samorządach
Przywódcy regionów i miast Unii Europejskiej poparli decyzję Unii Europejskiej dotyczącą skupienia w dużym stopniu swoich działań dyplomatycznych oraz pomocy międzynarodowej na budowaniu „odporności” gospodarczej i społecznej krajów partnerskich. Jednocześnie wezwali unijnych decydentów i dyplomatów, aby ci poświęcili więcej uwagi władzom lokalnym i regionalnym spoza UE, twierdząc, że „w dużej mierze są one odpowiedzialne za siłę i jakość tej odporności”.

Zalecenia wydane przez Europejski Komitet Regionów sugerują, że dzięki wzmocnieniu odporności społeczności lokalnych spoza UE Unia mogłaby skuteczniej przyczyniać się do wzmacniania państw i społeczeństw, tak aby były w stanie przetrwać sytuacje kryzysowe. Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta Opole,  zwrócił w swoim wystąpieniu podczas posiedzenia EKR szczególną uwagę na regiony położone na wschodnich i południowych granicach UE, twierdząc, że trzeba bardziej wesprzeć projekty „w dziedzinie bezpieczeństwa, edukacji, a także polityki gospodarczej, społecznej i kulturalnej”.

 

 - Pojęcie odporności oznacza budowanie długoterminowej wytrzymałości, stabilności i elastyczności naszych sąsiadów. Świat się zmienia i zdarzają się wstrząsy. Chcielibyśmy pomóc naszym sąsiadom, tak aby byli w stanie stawić czoła takim zmianom i dostosować się do nich. Społeczeństwo lepiej poradzi sobie z kryzysami politycznymi, gospodarczymi i ekologicznymi i będzie się rozwijać w zdrowy sposób, jeśli podąży drogą demokracji, jeśli będzie miało zaufanie do instytucji publicznych i będzie realizować zrównoważony rozwój gospodarczy. – mówił w swoim wystąpieniu Marcin Ociepa. I dodał: - Uważamy zatem, że dla UE kluczowe znaczenie ma skupienie się na edukacji, włączeniu społecznym, słabszych grupach społecznych, rozwoju gospodarczym, inwestycjach, zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi i rozwoju współpracy międzynarodowej. UE powinna skupić się także – w dziedzinach, gdzie jest to możliwe – na współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, gdyż one zarządzają służbami ratunkowymi, mogą określać i oceniać zagrożenia i często są w stanie skuteczniej dotrzeć do ludności lokalnej.

 

W opinie przewodniczące opolskiej rady miasta niestabilność za granicą odbija się rykoszetem w Europie.

- Tak  się stało w przypadku kryzysu uchodźczego i migracyjnego oraz kryzysu na Ukrainie. Wroga propaganda przeciwko UE i jej państwom członkowskim zwiększyła zagrożenia na granicach UE. Dlatego uważam, że szczególne znaczenie ma wspieranie regionów przygranicznych. Musimy zwracać szczególną uwagę na sprawozdania i analizy z regionów i gmin na tych obszarach. Musimy także przeciwdziałać kampaniom dezinformacyjnym z pomocą władz lokalnych i regionalnych i z korzyścią dla nich. – twierdzi Marcin Ociepa.

 

Sprawozdawca podkreślił również, że jednym z najważniejszych środków budowania odporności jest rozwiązanie problemów, które leżą u źródeł migracji nieuregulowanej (takich jak ubóstwo, nierówność itd.).

 

W opinii „Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE” autorzy podkreślili potrzebę ujęcia nowego nacisku politycznego na odporność w priorytetach badawczych UE i wzywają do tego, by UE zapewniła większe zaangażowanie w badania lokalnych ośrodków akademickich jako „centrum naukowego regionów”. W opinii tej, która została przyjęta jednogłośnie, akcentuje się potrzebę zdobycia przez UE dokładnej wiedzy na szczeblu lokalnym, gdyż okoliczności lokalne wymagają podejścia zindywidualizowanego, a nie strategii uniwersalnej. Zwraca się również szczególną uwagę na znaczenie, jakie w komunikacji, zapobieganiu, reagowaniu na sytuacje kryzysowe i wysiłkach związanych z odbudową mają rodziny, społeczności, stowarzyszenia lub kościoły.

 

KR zdecydowanie opowiada się za wspieraniem rozwoju kontaktów między miastami i regionami UE a organami administracji gminnej i regionalnej poza granicami UE, a także za gromadzeniem i wymianą pomysłów. Sam KR ustanowił dwa fora z udziałem przywódców lokalnych i regionalnych ze wschodniego oraz południowego sąsiedztwa UE – Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM) – oraz pobudza wymianę między poszczególnymi miastami i regionami w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Przykładem takiego oddolnego podejścia jest wsparcie członków KR-u dla gmin w Libii w takich obszarach jak gospodarka wodna, gospodarka odpadami, rachunkowość, działania policyjne i rybołówstwo.

 

KR angażuje się też mocno w próby zmniejszenia zagrożenia klęskami żywiołowymi i wezwał do zwiększenia poziomu ambicji UE w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla z myślą o zmniejszeniu ekstremalnych zmian pogody. KR współpracuje z Biurem ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR), tak aby zachęcić miasta i regiony do opracowania lokalnych strategii i zmniejszyć skutki klęsk żywiołowych. W ramach wysiłków zmierzających do ograniczenia zmiany klimatu KR promuje Porozumienie Burmistrzów (obecnie Globalne Porozumienie Burmistrzów), które zapewnia wsparcie techniczne oraz ułatwia dostęp do finansowania dla każdej społeczności, która chciałaby przekroczyć unijne cele w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Podczas negocjacji klimatycznych COP 23 w Bonn w listopadzie KR będzie nadal dążyć do włączenia miast do globalnego systemu zarządzania w dziedzinie klimatu i wzmacniać sojusze między miastami na rzecz klimatu.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.