Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Autor: Oprac. DBK / 20.12.2012
ORZECZNICTWO 32 8 2010 32

Rada gminy powinna w uchwale dotyczącej warunków odpłatności za posiłki wydawane w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zawrzeć zapisy określające warunki tej odpłatności w przypadku przekroczenia wysokości kryterium dochodowego.

Rada Gminy W. 30 kwietnia 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu tego programu (DzU Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późń. zm.).
Przyznana radzie kompetencja do określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy obejmuje określenie podmiotów zobowiązanych do zwrotu, a także wskazanie kryteriów, w oparciu o które ma ten zwrot nastąpić i w jakiej części.
Upoważnienie ustawowe rady gminy, wynikające z dyspozycji art. 6 ust. 2 cyt. ustawy, skutkuje przyznaniem temu organowi uprawnienia do podejmowania uchwał zawierających w swej treści zapisy dotyczące określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w przypadku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wysokości kryterium dochodowego ustalonego przez ustawodawcę bądź radę gminy.
W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że przedmiotowy akt prawny rady gminy nie przewiduje zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania osobom uprawnionym, których dochód przekracza 150 proc. kryterium dochodowego. Brak regulacji w tym zakresie przesądza o bezprzedmiotowym charakterze uchwały.
Ponadto - zdaniem organu nadzoru - nie bez znaczenia dla całościowej oceny legalności przedmiotowej uchwały jest fakt, że zapisy § 1, § 2 ust. 1 oraz § 3 przedmiotowej uchwały stanowią powtórzenie norm prawnych zawartych w art. 3, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Taki pogląd znajduje również poparcie w obowiązującej linii orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którą uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w ustawie (wyrok NSA z 16 czerwca 1992 r., sygn. akt II S.A. 99/92).
Z tego powodu wojewoda orzekł nieważność omawianej uchwały.

(Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 7 czerwca 2010 r., sygn. akt NK.II.ZCH.0911-100/2010)

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.