Powszechny Spis Rolny w 2020 roku

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 29.08.2018
W samorządach Prawo
Obserwuje się stały wzrost potrzeb odbiorców informacji statystycznych z zakresu rolnictwa. Szczególnie widoczne jest zainteresowanie danymi na najniższym poziomie podziału terytorialnego (gminy). Znaczenie tych informacji jest szczególnie ważne dla prowadzenia polityki regionalnej, oceny rozwoju gospodarki rolnej na danym terenie, oceny stanu infrastruktury wiejskiej czy analizy zmian w strukturze i liczbie gospodarstw rolnych.

Spis ma dostarczyć danych o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich wyposażeniu, o prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko. Informacje uzyskane w PSR 2020 w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., odpowiedzą także na wiele pytań dotyczących, m.in. sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, rozwoju obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

 

Pracami spisowymi kieruje Generalny Komisarz Spisowy – prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz jego zastępcy – dyrektor Centralnego Biura Spisowego i inne osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza Spisowego. Generalny Komisarz Spisowy powoła wojewódzkich i gminnych komisarzy spisowych.

 

Zgodnie z tym przepisami prace spisowe będą realizowane przez specjalnie do tego powołanych przez Generalnego Komisarza Spisowego wojewódzkich komisarzy spisowych oraz gminnych komisarzy spisowych, w ramach struktur jednostek organizacyjnych, którymi kierują: Centralne Biuro Spisowe oraz wojewódzkie i gminne biura spisowe.

 

W ramach Centralnego Biura Spisowego przewiduje się utworzenie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Zarządzania Spisem – usytuowane w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zadaniem Centrum Przetwarzania będzie zebranie danych pochodzących z różnych kanałów informacyjnych, kontrola poprawności danych, przetwarzanie i opracowanie wyników.

 

Centrum Zarządzania Spisem utworzone zostanie w celu nadzorowania i zbiorczego monitorowania prac spisowych, a także ich wizualizacji na mapach cyfrowych. Zadaniem Centrum będzie:

1)    monitorowanie i kontrola pracy wojewódzkich biur spisowych,

2)    monitorowanie pracy rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w terenie,

3)    prezentacja sytuacji w terenie na mapach cyfrowych,

4)    wspieranie wojewódzkich biur spisowych w sytuacjach kryzysowych.

 

Do zadań wojewódzkich biur spisowych należeć będzie m.in.:

1)   nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu na terenie województwa,

2)   bieżąca analiza postępów prac,

3)   przydział rachmistrzom wykazów jednostek spisowych obejmujących obszary ich działania, w postaci aktualnych elektronicznych wykazów adresowo-mieszkaniowych uzupełnionych o lokalizację przestrzenną obiektów podlegających spisowi,

4)   organizacja zbierania danych przez rachmistrzów,

5)   zarządzanie, monitorowanie i kontrola pracy rachmistrzów,

6)   prowadzenie działalności informacyjno-popularyzacyjnej.

 

Projektowane przepisy określają również zadania zlecone gminom, niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia spisu rolnego. Do zadań gminnych biur spisowych będzie należało m.in.:

1)             zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych,

2)      zapewnienie stanowiska komputerowego do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia danych  z wykorzystaniem internetu w siedzibie gminy,

3)      delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych,

4)      organizacja naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w terenie,

5)      współudział w szkoleniu kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w terenie,

6)      współudział w przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu w terenie,

6)      monitorowanie czynności spisowych,

7)      współudział przy popularyzacji spisu rolnego.

 

Przepisy regulują również zasady naboru i zatrudniania rachmistrzów spisowych, którzy będą przeprowadzać wywiady bezpośrednie w terenie. Ich nabór nastąpi spośród osób pełnoletnich, cieszących się nieposzlakowaną opinią, zamieszkałych na terenie danej gminy i posiadających co najmniej średnie wykształcenie.

 

Gmina jest zobowiązana upowszechnić informacje o naborze kandydatów na rachmistrzów, a także współuczestniczyć w ich szkoleniu. Szkolenie rachmistrzów spisowych zakończone zostanie egzaminem sprawdzającym ich wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik egzaminu będzie skutkował wpisem na listę kandydatów na rachmistrzów spisowych prowadzoną przez gminne biuro spisowe.

 

W trakcie swojej pracy rachmistrzowie spisowi będą posługiwać się wyłącznie sprzętem elektronicznym, za pomocą którego dokonywać będą spisu. W związku z koniecznością sprawdzenia umiejętności kandydatów w posługiwaniu się ww. sprzętem oraz dążeniem do oszczędnego wydawania środków finansowych na spis, preferowane będą formy szkolenia w postaci odpowiednich aplikacji i materiałów audiowizualnych do nauki w systemie e-learning.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.