Praca w gospodarstwie rolnym, a staż pracy

Autor: Michał Cyrankiewicz / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 37 9 2008 37

Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy zwrócił się z prośbą o zaliczenie do stażu pracy, pracy od 16. roku życia w gospodarstwie rolnym rodziców, tj. okresu od 5 kwietnia 1990 r. do 9 września 1993 r. (pracownik nie przejął tego gospodarstwa ani też nie był ubezpieczony jako domownik). Czy w takim przypadku można mu zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, od którego zależy wysokość dodatku stażowego i wypłata nagrody jubileuszowej?

 

W sytuacji opisanej w pytaniu praca w gospodarstwie rolnym rodziców nie może zostać zaliczona do stażu pracy, ponieważ pracownik nie spełnia kryterium definicji domownika, zawartej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. {paid}
Uzasadnienie
Zasady zaliczania pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy określa ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Zgodnie z jej art. 1 ust. 1, do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy oprócz okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy wlicza się także:
• okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
• przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
• przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Ponieważ, jak wynika z pytania, pracownik pracował w gospodarstwie rolnym w latach 1990-1993, praca ta mogłaby zostać zaliczona pod warunkiem, że pracowałby on w tym gospodarstwie w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 1990 r. ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, za domownika rozumie się osobę, która (art. 6 pkt 2):
• ukończyła 16 lat,
• pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
• stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Na tle definicji domownika obowiązującej od 1 stycznia 1991 r. należy wyróżnić trzy sytuacje prawne domownika:
• kiedy domownik nie uczył się w szkole ponadpodstawowej albo wyższej, a stale pracował w gospodarstwie rolnym i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• kiedy domownik uczył się w szkole i nie mógł stale świadczyć pracy w gospodarstwie, a tym samym nie spełniał wymogów definicji domownika i nie powinien wówczas podlegać ubezpieczeniu,
• kiedy mimo nauki w szkole stale pracował w gospodarstwie rolnym i był zgłoszony do ubezpieczenia jako domownik.
Z opisanej w pytaniu sytuacji wynika, że pracownik - najprawdopodobniej z powodu nauki w szkole - nie pracował stale w gospodarstwie rolnym (nie był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego rolników) i tym samym nie spełniał wymogów definicji domownika, a w konsekwencji praca w gospodarstwie rolnym nie może być mu zaliczona do pracowniczego stażu pracy (por. wyrok WSA w Warszawie z 26 stycznia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 2144/06).
Podstawa prawna
• ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310)
• ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst pierwotny DzU z 1991 r. nr 7, poz. 24 z późn. zm.)
• wyrok WSA w Warszawie z 26 stycznia 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 2144/06

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.