Rada nie przejmie kompetencji wójta

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 19.02.2019
Prawo
Domniemanie właściwości rady we wszystkich sprawach w zakresie działania gminy należy rozumieć w ten sposób, że rada gminy jako organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działanie związane ze stanowieniem lub kontrolą. Nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej.

Uchwałą rada gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu będącego własnością gminy na rzecz Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnej. Uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zaskarżył wojewoda. W swojej skardze organ nadzoru podniósł, że przywołane w uchwale przepisy art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie mogą stanowić podstawy prawnej upoważniającej organ do jej podjęcia. Wskazał, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 usg gospodarowanie mieniem gminy stanowi zadanie organu wykonawczego gminy, natomiast rada gminy może wypowiadać się wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Przykładowo na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 usg może wypowiadać się wyłącznie w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z uwagi na to, że jest to odstępstwo od zasady wyłączności kompetencji organu wykonawczego, przepis ten należy wykładać ściśle, a rada podejmując uchwałę, wkroczyła w sposób nieuprawniony, z naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów na organ stanowiący i wykonawczy, w zakres uprawnień własnych wójta gminy.

 

Rada gminy wyjaśniła, że łączna wartość przekazanego mienia była znaczna (618 246,64 zł), a przy braku określenia przez radę sumy, do jakiej wójt uprawniony jest do samodzielnego zaciągania zobowiązań (art. 18 ust. 2 pkt 10 usg), z ostrożności przyjęto, że darowizna przekraczająca kwotę pół miliona złotych przekracza zakres zwykłego zarządu, wymagając stosownej uchwały rady. W ocenie wojewody tego rodzaju czynność mogła zostać dokonana przez wójta samodzielnie w ramach posiadanych kompetencji.

 

Zdanie wojewody podzielił wojewódzki sąd administracyjny wskazując, że ustanowione w art. 18 ust. 1 usg domniemanie właściwości rady we wszystkich sprawach w zakresie działania gminy należy rozumieć w ten sposób, że rada gminy jako organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działanie związane ze stanowieniem lub kontrolą (art. 15 ust. 1 usg). Nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze. Zasadniczo zatem gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji wójta jako organu wykonawczego gminy.

(Wyrok WSA w Opolu z 25 października 2018 r., sygn. akt II SA/Op 378/18)

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.