Ranking: Samorządowe wydatki na ochronę zdrowia

Autor: Oprac. Andrzej Gniadkowski / 12.10.2017
Kleszczów, Sierakowice, Nowogard, powiat Radomszczański, Piekary Śląskie oraz województwo pomorskie – to laureaci rankingu wydatków samorządowych na ochronę zdrowia.

Pismo „Wspólnota” we współpracy Instytutem Zdrowia i Demokracji, oraz firmami Curulis i Suprabrokers przygotowało ranking wydatków samorządów na ochronę zdrowia. Jako bazę do tworzenia rankingu przyjęto wartości z lat 2006–2015. Chodziło o to by zapewnić porównywalność wyników oraz wyeliminować potencjalne zniekształcenia spowodowane incydentalnym wzrostem wydatków w jednym roku.

 

W latach objętych rankingiem wydatki JST na ochronę zdrowia ulegały bowiem istotnym wahaniom.  W 2006 roku na ochronę zdrowia samorządy wydały 3,06 mld zł. Do 2009 roku wydatki JST w tym zakresie wzrosły do poziomu 4,1 mld zł i podobny poziom wydatków utrzymywał się przez kolejne 2 lata. Od 2012 roku wydatki JST na ochronę zdrowia uległy zmniejszeniu do poziomu 3,5 mld zł i na takim poziomie utrzymywały się do 2015 roku.

 

Wnioski jakie można wyciągnąć z tych ogólnych danych są pesymistyczne. W 2006 r. wydatki na ochronę zdrowia stanowiły 2,55 proc. ogółu wydatków JST, zaś w 2015 r. udział ten wyniósł 1,98 proc. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem samorządów zmniejszył się, co może świadczyć o malejącym znaczeniu tego obszaru realizacji zadań przez samorządy.

 

Zakres podmiotowy rankingu

Ranking opracowano dla wszystkich JST w Polsce w podziale na poszczególne szczeble administracji samorządowej, tj. gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Dodatkowo, dla zapewnienia porównywalności danych oraz z uwagi na istotne różnice w wielkości budżetów samorządów gminnych postanowiono dokonać podziału gmin na podgrupy według kryterium średnich dochodów na mieszkańca w latach 2006–2015.

 

W ten sposób wyodrębniono:

1.gminy o średnich dochodach/mieszkańca poniżej 3.000 zł

(1.247 jednostki);

2.gminy o średnich dochodach/mieszkańca od 3.000 zł do 4.000 zł

(1.049 jednostki);

3.gminy o średnich dochodach/mieszkańca powyżej 4.000 zł

(116 jednostek).

Średnie dochody gmin w latach 2006–2015 ustalono na podstawie średniej ważonej, zgodnie z zastosowaną metodologią.

 

Zakres czasowy

Jako bazę do tworzenia rankingu przyjęto wartości z lat 2006–2015.

Ujęcie takie pozwala zapewnić porównywalność wyników oraz wyeliminować potencjalne zniekształcenia spowodowane incydentalnym wzrostem określonej kategorii wydatków.

 

Metodologia budowania rankingu

Ranking aktywności JST w zakresie ochrony zdrowia, z uwagi na odmienny charakter wydatków w ochronie zdrowia ponoszonych przez poszczególne szczeble JST, zbudowano na podstawie indywidualnie określonych wskaźników dla poszczególnych typów JST.

Dla zapewnienia porównywalności danych oraz wyeliminowania dysproporcji pomiędzy jednostkami, wskaźniki stanowiące bazę tworzenia rankingów cząstkowych i ogólnych przedstawiono w ujęciu relatywnym (w przeliczeniu na mieszkańca lub w odniesieniu do całości wydatków na ochronę zdrowia – jako udział procentowy).

 

Na podstawie odpowiednio dobranych wskaźników stworzono rankingi cząstkowe, a następnie rankingi ogólne, których celem jest uhonorowanie aktywności poszczególnych JST w zakresie kształtowania lokalnej polityki zdrowotnej.

 

Cały ranking do pobrania  >>>

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.