Regulamin wyprowadzania psów

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 05.03.2019
Prawo
Rada gminy nie jest upoważniona do określenia w regulaminie obowiązku wyprowadzania psa na smyczy czy w kagańcu, jak również wskazywania miejsc czy sytuacji, w których psy mogą zostać zwolnione z uwięzi. Wszelkie ograniczenia praw jednostki, także ograniczenia uprawnień właściciela psa bądź nałożenie na niego dodatkowych obowiązków, muszą być wprowadzane z poszanowaniem zasady proporcjonalności.

 

Rada miejska uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.

Prokurator rejonowy w Ostródzie (dalej jako: skarżący) zaskarżył uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zażądał on nieważności przepisu, wedle którego posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu. Radni ustalili, że wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia. Dodatkowo zapisali, że zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, takich jak parki, skwery, zieleńce, przy spełnieniu jednocześnie dodatkowych wymogów.

Skarżący podniósł, że cytowane przepisy wykraczają poza upoważnienie ustawowe z art. 4 ust. 2 pkt 6 uczpg i są zbyt rygorystyczne. Wyjaśnił, że wskazane tutaj obowiązki są bardziej surowe niż przewidziane np. w art. 77 kodeksu wykroczeń, który dotyczy niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, co nie jest tożsame z obowiązkiem trzymania psa na smyczy i w kagańcu.

 

Zdanie prokuratora podzielił sąd, który wskazał w swoim wyroku, że nie budzi wątpliwości, że rada gminy nie jest upoważniona do określenia w regulaminie obowiązku wyprowadzania psa na smyczy, czy w kagańcu, jak również wskazywania miejsc, czy sytuacji, w których psy mogą zostać zwolnione z uwięzi. Ponadto sąd przypomniał, że tak jak wszelkie ograniczenia praw jednostki także ograniczenia uprawnień właściciela psa, bądź nałożenie na niego dodatkowych obowiązków, muszą być wprowadzane z poszanowaniem zasady proporcjonalności. Podkreślił również, że postanowienia regulaminu czystości i porządku nie mogą być bardziej restrykcyjne od przepisów ustawy, a ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela muszą być uregulowane wyłącznie w drodze ustawy.

 

(Wyrok WSA w Olsztynie z 15 listopada 2018 r., sygn. akt II SA/Ol 740/18)

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.