Rozwiązanie stosunku pracy za zgodą rady

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.12.2018
Prawo
Ustawodawca zakazuje stawiania przeszkód w zakończeniu stosunku pracy z innych przyczyn, niż dotyczące uczestniczenia w pracach rady gminy. Rada nie wyrażając zgody na rozwiązanie stosunku pracy powinna wykazać, że wykonywanie przez pracownika mandatu radnego choćby w najmniejszym stopniu determinuje decyzję pracodawcy o wypowiedzeniu umowy pracę

Pracodawca radnego zwrócił się do rady gminy o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy. Jako przyczynę powyższego pracodawca wskazał długotrwałą niezdolność pracownika do pracy przez okres znaczenie przekraczający łączne okresy wskazane w art. 53 § pkt 1 ppkt b) kodeksu pracy. Jednocześnie poinformował, że zamierza złożyć oświadczenie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę nie później niż do 15 lutego 2018 r., wnosząc o możliwie szybkie wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności.

 

Uchwałą podjętą na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy odmówiła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W uzasadnieniu podano, że długotrwała nieobecność radnego w pracy spowodowana była wypadkiem w pracy, który miał miejsce we wrześniu 2015 r. Na skutek tego wypadku radny pracownik przeszedł dwie operacje oraz długotrwałą rehabilitację. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez radnego, obecnie czuje się dobrze i od kwietnia 2018 r. wyraził chęć powrotu do pracy. Z powyższych względów organ stwierdził, że długotrwała absencja radnego nie była spowodowana jego winą.

 

Z powyższą uchwałą nie zgodził się  pracodawca, który wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie domagając się stwierdzenia jej nieważności bądź ewentualnie jej uchylenia. Jako podstawę powyższego wskazał rażące naruszenie przez organ przepisu art. 25 ust. 2 u.s.g. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na podjęciu przez radę gminy uchwały w przedmiocie odmówienia Spółce zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w sytuacji, gdy podstawą rozwiązania stosunku pracy podaną przez radę są zdarzenia niezwiązane z wykonywaniem mandatu radnego.

 

Sąd uznał skargę za zasadną i przypomniał, że rada gminy może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu – art. 25 ust. 2 zd. drugie u.s.g. Z treści powyższej regulacji wynika bezsprzecznie skierowany do rady gminy nakaz wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli podstawą zamiaru tego rozwiązania jest takie zdarzenie, które nie ma jakiegokolwiek związku ze statusem członka ww. organu stanowiącego gminy.

 

Wyrok WSA w Rzeszowie z 16 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 520/18

Podziel się!
TAGI: orzeczenie, prawo pracy,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.