Rząd uruchamia granty dla gmin na przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Autor: Sławomir Bukowski / 29.03.2018
W samorządach
2 kwietnia rusza konkurs dla gmin w województwie śląskim i opolskim na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia.

Aplikować mogą nie tylko gminy samodzielnie ale także w partnerstwie z organizacją pozarządową. Grantobiorcy mogą starać się o granty w wysokości od 15 do 150 tys. złotych.

 

Projekt wpłynie na poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Potrzeba wynika z faktu, że odsetek osób w wieku 25–74 lata, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w UE, a w grupie 45–64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów proc. W 2016 roku 44 pros. Polaków posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy 56 proc. nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE. Każdy uczestnik szkoleń uzyska w wyniku udziału w projekcie przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe.

 

Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15.000–150.000 zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia przemnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu. Operator nie będzie wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku.

 

Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć maksymalnie 40 proc. wartości grantu na wydatki na zakup sprzętu zgodnie z „Wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie”, a także przeznaczyć na dalsze wykorzystanie zakupionego z grantu sprzętu w szkole lub ośrodku doskonalenia nauczycieli.

 

W celu ujednolicenie podejścia, uwspólniania i wymiany wiedzy w pierwszym kwartale 2018 r. na poziomie centralnym zostaną zorganizowane warsztaty dla trenerów, na których zostanie omówiona metodologia kształcenia kompetencji cyfrowych u osób dorosłych, umiejętności korzystania z usług e-administracji oraz źródła informacji do wykorzystania w poszczególnych modułach szkoleniowych. Poruszone też zostaną zagadnienia ponownego wykorzystania informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej w świetle obowiązującego prawa.

 

Oceniając projekty gmin operator dokona weryfikacji, czy grantobiorcy przewidzieli odpowiednie działania promocyjne do uzyskania deklarowanej liczby uczestników szkoleń, opisali sposób naboru uczestników projektu, przedstawili, jak będą postępować w przypadku niewystarczającej liczby uczestników lub większej liczby chętnych, niż przewidzieli.

 

Nabór projektów będzie trwał od 2 kwietnia do 18 maja 2018 r. Formularz wniosku o grant zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu oraz w generatorze wniosków do 1 kwietnia 2018 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6.165.910,00 zł, w tym wartość dofinansowania – 6.102.500,00 zł.

 

Więcej informacji na stronie www.obywatel-it.com, za pośrednictwem poczty e-mail (kontakt@obywatel-it.com), a także na infolinii: 579 650 968 (czynna od poniedziałku do piątku 10–16).

 

Oprac. na podst. inf. Ministerstwa Cyfryzacji

Podziel się!
TAGI: Dotacja, dobre praktyki, Gospodarka, fundusze unijne, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, informatyzacja,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.