Rząd zapowiada walkę z pożarami na wysypiskach

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 05.06.2018
Prawo W samorządach
Rada Ministrów wysłuchała informacji o serii pożarów na składowiskach odpadów i wysypiskach śmieci oraz propozycjach rozwiązania tego problemu, przygotowanej przez ministra środowiska. Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że w tym roku było ponadtrzykrotnie więcej takich pożarów niż w latach ubiegłych.

W Ministerstwie Środowiska spotkali się przedstawiciele resortu środowiska z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Omawiano problemy związane z pożarami, ich charakter i ewentualne przyczyny, a także możliwości wypracowania rozwiązań w celu ich ograniczenia. Przede wszystkim wskazano na konieczność wzmocnienia współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Inspekcją Ochrony Środowiska w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, w tym zaproponowano wymianę zaleceń pokontrolnych między tymi organami. Pojawiły się również propozycje rozwiązań legislacyjne problemu składowisk odpadów. Ministerstwo zaproponowało między innymi:

 

 • wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami
  w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów (wprowadzenie kaucji gwarancyjnej dla przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadami);
 • obowiązkowy monitoring wideo obiektu, w którym magazynowane lub składowane są odpady,
  co ułatwi nadzór nad działalnością dotyczącą gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców takiego zdarzenia;
 • wprowadzenie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, w szczególności wskazywanie w decyzjach administracyjnych dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej masy jednocześnie magazynowanych odpadów i szczegółowych warunków ich magazynowania, w tym środków ochrony ppoż.;
 • ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku;
 • wprowadzenie obowiązku dopuszczenia obiektu do użytkowania na podstawie opinii PSP przed rozpoczęciem działalności związanej z gospodarką odpadami;
 • powiązanie naruszeń związanych z przepisami przeciwpożarowymi z przygotowywanymi
  w Ministerstwie Środowiska przepisami nowelizującymi ustawę o odpadach – rozszerzenie przesłanek do odmowy udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami wobec osób fizycznych i prawnych;
 • wprowadzenie kryteriów wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, tak aby były bardziej dotkliwe;
 • wzmocnienie sankcji dla „recydywistów” – podmiotów, u których wielokrotnie wybuchały pożary (zastosowanie dodatkowego mnożnika pozwalającego zwiększyć wymiar kary);
 • rozważenie odebrania starostom uprawnień do wydawania decyzji na zbieranie, magazynowanie
  i przetwarzanie odpadów (chodzi o ewentualne przeniesienie uprawnień do wydawania decyzji odpadowych innym organom);
 • wzmocnienie uprawnień kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska przez odstąpienie od wymogu zawiadamiania z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

 

Pożary, które wybuchły w ostatnim czasie:

 • 24 maja –  sortownia odpadów komunalnych w Warszawie. Spaliły się przede wszystkim odpady wielkogabarytowe (meble), drewno oraz opony, a także zbelowane odpady papieru i tworzyw sztucznych przygotowane do recyklingu. Pożar gasiło ok. 40 zastępów PSP oraz OSP, w tym jednostka chemiczna PSP. Gaszenie pożaru trwało ok. 4 godzin. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Warszawy prowadził monitoring jakości powietrza w pobliżu miejsca zdarzenia.
 • 25 maja – sortownia odpadów komunalnych w Olsztynie. Pożar objął przede wszystkim odpady wielkogabarytowe (meble). Pożar gasiło 40 zastępów PSP oraz OSP, w akcji uczestniczyło ok. 90 strażaków, gaszenie pożaru trwało 16 godzin, WIOŚ Olsztyn prowadzi monitoring stanu środowiska, pobrano próby gleby i wody.
 • 26 maja  – miejsce nielegalnego magazynowania odpadów tworzyw sztucznych w Zgierzu (woj. łódzkie) Pożar wybuchł ok. godz. 23.00, na terenie zarządzanym przez firmę GREEN-TEC SOLUTIONS sp. z o.o. przy ul. Boruta, gdzie magazynowano różne rodzaje odpadów, przede wszystkim odpady tworzyw sztucznych.  Pożar gasiło ok. 60 jednostek PSP oraz OSP. Trwa dogaszanie pożaru.
 • 27 maja – miejsce nielegalnego magazynowania opon w Trzebini. Pożar objął nielegalne składowisko opon (zostały one porzucone po działalności gospodarczej). Brak podmiotu zobowiązanego do usunięcia odpadów. Pożar gasiło 66 zastępów PSP i OSP (ok. 230 strażaków). W akcji uczestniczyły dwa samoloty gaśnicze. Trwa dogaszanie pożaru.
 • 28 maja (ok. godz. 12.00) – stacja demontażu pojazdów w Jeleniej Górze. Pożar objął część pojazdów przeznaczonych do demontażu. Pożar gasiło 10 zastępów Straży Pożarnej.
 • 28 maja (ok. godz. 21.00) – miejsce nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych
  w miejscowości Wszedzień (woj. kujawsko-pomorskie). Pożar objął substancje chemiczne niewiadomego pochodzenia. Pożar gasi 36 zastępów PSP oraz OSP. Ewakuowano 35 osób. WIOŚ Bydgoszcz prowadzi badania.
Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.