Samorządowa walka z wiatrakami

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 25.07.2018
W najnowszym numerze (15) "Wspólnoty" znajdzie się artykuł poświęcony gminom, które postanowiły nie dać za wygraną i chcą walczyć z niesprawiedliwym ustawodawcą o podatek płacony od elektrowni wiatrowych. Wszystko po to by móc dalej realizować inwestycyjne założenia i nie znaleźć się na skraju bankructwa. Według szacunków gminy Świecie nad Osą 33 samorządom ubędzie ponad 108 mln zł z budżetu. Dla wielu z nich wiatraki to jedno z większych źródeł dochodu. Do premiera trafił apel gmin, a Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej i jednocześnie wójt gminy Margonin Janusz Piechocki odcina się od całego sporu tłumacząc, że jego gmina nie poniesie żadnych strat w związku ze zmianami legislacyjnymi.

W sobotę odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin walczących o swoje dochody z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. - Uzyskaliśmy zapewnienie, że problem opodatkowania elektrowni wiatrowych zostanie rozwiązany. - mówi Przemysław Szczepanowski, z-ca wójta gminy Świecie nad Osą, gdzie niedawno odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów zainteresowanych sprawą. Podczas spotkania z Marszałkiem Senatu żadne konkrety jednak nie padły.

 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania w Świeciu nad Osą do Premiera został wysłany apel, w którym samorządowcy wnioskują o rekompensatę utraconej części podatku, którą większość z nich będzie musiała zwrócić - a pieniądze te zostały już wydane na inwestycje (apel do pobrania TUTAJ). Jeśli i to nie przyniesie skutku do Trybunału Konstytucyjnego ma trafić wniosek o zbadanie zgodności nowych przepisów z aktami wyższego rzędu.


Do naszej redakcji trafił również list Janusza Piechockiego - Burmistrza Margonina i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialne, w którym odcina się on od samorządów walczących o podatek i tłumaczy, że problem zmian legislacyjny jego gminy nie dotyczy.

 

Treść listu:

 

Gmina Margonin nie poniosła i nie poniesie żadnych strat związanych ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi opodatkowania elektrowni wiatrowych. Dochody Gminy związane z podatkiem od nieruchomości od podmiotów władających elektrowniami wiatrowymi mają bardzo stabilny charakter i zapewniają Gminie i jej mieszkańcom bardzo dynamiczny rozwój.

 

Gmina Margonin od wielu lat prowadzi rozsądną politykę fiskalną w zakresie podatków lokalnych i stosuje się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Planowanie dochodów z budżetu Gminy opiera się na przepisach prawnych oraz bardzo wyważonych analizach popartych zarówno ściągalnością dochodów w latach poprzednich, jak też wskaźnikami przekazywanymi przez ministra właściwego do spraw finansów.

 

Szczególną ostrożnością Gmina wykazuje się przy planowaniu podatkowych dochodów własnych, których wartości ustalane są na podstawie analizy rynku oraz wielu innych determinantów polityki makroekonomicznej. W kontekście wartości podatku od nieruchomości, związanego z budowlami stanowiącymi turbiny wiatrowe, organ podatkowy, jakim jest Gmina, dokonała bardzo wnikliwej analizy wprowadzonych zmian legislacyjnych, których efektem było przyjęcie jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości stanowiska, że dokonane zmiany w zakresie definicji budowli, jaką jest elektrownia wiatrowa, nie doprowadziły do odmiennej oceny podatkowej takiego obiektu, aniżeli ta stosowana przed zmianami.

 

Mimo takiego stanowiska organ podatkowy wydał wiążącą interpretację podatkową, którą oparł jednak o pryncypialne zasady prawne, które w ocenie organu stoją wyżej aniżeli wykładnia prawa materialnego. Gmina Margonin musi respektować zasady kształtujące ustrój państwa prawnego, a jedną z takich zasad i kluczową w systemie podatkowym jest rozstrzyganie wszelkich wątpliwości na korzyść podatnika. Nawet jeśli wprowadzone zmiany budzą wątpliwości co do ich kwalifikacji prawno - podatkowej, a taka sytuacja miała bez wątpienia miejsce w przypadku opodatkowania elektrowni wiatrowych, to Gmina jako organ podatkowy nie mogła zachować się inaczej, aniżeli wymuszają to na niej przepisy.

 

Gmina Margonin oceniając wprowadzone przepisy musiała szanować nadrzędną zasadę Konstytucji, związaną z zapewnieniem podatnikom, a takim są podmioty władające elektrowniami wiatrowymi, budowania zaufania do organów Państwa, która przejawia się m.in. tym, że podatki jako forma obciążenia, mogą być nakładane wyłącznie na podstawie ustawy, która musi być jednoznaczna i precyzyjna w swojej treści. W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione te warunki, chaos i niepewność potęgowały decyzję gminy, która nie mogła być inna. Tym samym w chwili obecnej wprowadzone zmiany legislacyjne w żaden sposób nie wpływają na budżet Gminy.

 

Mając powyższe na uwadze przekazuję, że Gmina Margonin nie jest stroną sporu związanego z zaistniałą sytuacją, w żaden sposób obecna sytuacja nie wpływa na budżet Gminy i zaplanowane dochody oraz wydatki, które konsekwentnie są realizowane. Jednocześnie informuję, że nie toczą się żadne spory przed sądami administracyjnymi, które związane byłyby z opodatkowaniem elektrowni wiatrowych. Natomiast dochody osiągane z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych w poszczególnych latach charakteryzują się zmienną wynikającą wyłącznie z danych makroekonomicznych. Niestety szczegółowe informacje nie mogą zostać przekazane z uwagi na tajemnicę skarbową, jaka mogłaby zostać naruszona ujawnieniem szczegółowych danych. Niemniej jednak przekazane informacje winny pozwolić na ocenę realizacji dochodów.

 

Mam nadzieję, że przekazana informacja w sposób wyczerpujący odnosi się do postawionych pytań i pozwala na ocenę stanowiska Gminy Margonin w niniejszej sprawie. W razie jakichkolwiek wątpliwości udzielę dalszych wyjaśnień i informacji.

 

Łącze wyrazy szacunku


/-/ Janusz Piechocki
Burmistrz Margonina

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.