Samorządy nagradzają twórców

Autor: Justyna Kamińska / 17.12.2018
W samorządach
Koniec roku to zwykle czas podsumowań. Miniony rok podsumowują prezydenci, burmistrzowie i wójtowie i m.in. wręczają nagrody twórcom kultury. Medale, dyplomy oraz nagrody pieniężne otrzymają malarze, rzeźbiarze, literaci, aktorzy, animatorzy kultury.

 

Arkadiusz Wiśniewski

prezydent Opola

 

 

Nagrody w dziedzinie kultury to najlepsza okazja do podziękowania twórcom, artystom i kreatorom wydarzeń kulturalnych za ich dokonania, promocję opolskiego środowiska twórczego w kraju i za granicą oraz za współtworzenie oferty kulturalnej i kształtowanie gustów mieszkańców. W ostatnich latach Opole bardzo się rozwija, a oferta miasta jest coraz atrakcyjniejsza. To dziesiątki imprez na rynku, mnóstwo wydarzeń organizowanych przy Młodzieżowym Domu Kultury, wspaniała praca Teatru Lalki i Aktora obsypywanego nagrodami, wielkie koncerty w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy czy cieszące się powodzeniem Muzeum Polskiej Piosenki – jedyne takie w Polsce. Oczywiste jest więc, że przyznając nagrody w dziedzinie kultury, „cierpimy na nadmiar bogactwa”, a to tylko powód do dumy i radości.

 

 

 

 

Marek Materek

prezydent Starachowic

 

W Starachowicach nagrody i wyróżnienia prezydenta miasta mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury za:
- wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury w Starachowicach i poza granicami,
- pracę na rzecz animacji kultury w lokalnych społecznościach np. osiedlowych, wśród osób niepełnosprawnych i starszych,
- podejmowanie tematyki związanej z historią, teraźniejszością i przyszłością Starachowic w twórczości artystycznej (fotografia, literatura, muzyka, plastyka, teatr i inne).

 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić: radni Rady Miejskiej w Starachowicach oraz stowarzyszenia, fundacje i kluby prowadzące działalność kulturalną. Zgłoszenie kandydata powinno zostać dokonane na wniosku w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.

 

Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej oraz rzeczowej. Wysokość nagrody pieniężnej oraz wartość nagrody rzeczowej jest ustalana corocznie przez prezydenta w ramach środków przyznanych w uchwale budżetowej i wynosi od 50% do 150% minimalnego wynagrodzenia (brutto) za rok poprzedni.

 

 

 

 

Marek Wojtkowski

prezydent Włocławka

 

Corocznie przyznajemy nagrody i wyróżnienia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Są one przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są i wręczane każdego roku z okazji Święta Kultury czyli do 30 maja danego roku.

 

Nagrody  „Laur Prezydenta”, przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej w kategoriach:

- twórcy za osiągnięcia w dziedzinach: literatura, plastyka, muzyka, teatr i film, taniec (za osiągnięcia rozumie się osiągnięcia wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe kandydata)

- wydarzenie lub organizator wydarzenia, imprezy lub cyklu, które miały szczególne znaczenie dla kultury Włocławka w poprzednim roku.

- debiut roku – osoba, która zadebiutowała w poprzednim roku wyróżniając się swoją działalnością.

 

Zgłoszenia kandydatów do nagród dokonują w szczególności: Komisja Rady Miasta właściwa ds. kultury, instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki, fundacje i stowarzyszenia działające w sferze kultury.

 

Wyboru kandydatów do nagród i wyróżnień dokonuje Kapituła Nagród, powoływana corocznie przez prezydenta Włocławka. Kapituła opiniuje wnioski, a następnie przekazuje do zatwierdzenia prezydentowi. Istnieje możliwość, by na wniosek kapituły przyznać „Podziękowanie” mecenasom, sponsorom, dziennikarzom i innym osobom lub podmiotom, szczególnie zaangażowanym w sprawy kultury w poprzednim roku.

„Laur Prezydenta” to oczekiwane i nobilitujące w środowisku kultury wyróżnienie. Całoroczne wyczekiwanie, profesjonalna oprawa i wartość nagrody czynią z niej doskonały miernik zaangażowania nagrodzonych w kulturę miasta.

 

 

 

 

 

Marek Woźniak

marszałek woj. wielkopolskiego

 

Doroczne nagrody marszałka to ważna forma mecenatu samorządu województwa. Pozwalają na promocję najciekawszych osiągnięć i zjawisk wielkopolskiej kultury. Wśród laureatów są zarówno artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki, jak też animatorzy kultury. Dotychczas wyróżnienia te przyznano zarówno twórcom hołdującym najwyższym artystycznym kanonom, jak i tym, których działalność funkcjonuje w obiegach szeroko pojętej kultury popularnej.

 

 

 

 

 

Tadeusz Truskolaski

prezydent Białegostoku

 

Białostocka nagroda artystyczna – za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – przyznawana jest twórcom i animatorom, których działalność przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji naszego miasta. Mamy trzy kategorie: artystyczną (za dokonania w takich dziedzinach jak film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec lub teatr), organizatorską i ochrony dziedzictwa. W Białymstoku przyznajemy także nagrodę literacką im. W. Kazaneckiego za najlepszą książkę danego roku. Mogą się o nią ubiegać twórcy, którzy są związani z lokalnym środowiskiem literackim, ich twórczość wykazuje związki z miastem i regionem lub których książki wydano w Białymstoku. W przypadku obydwu nagród wnioski, poza mieszkańcami Białegostoku, mogą składać instytucje kultury, stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, redakcje, jednostki oświatowe, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz organy administracji publicznej. W naszym mieście doceniamy twórców i animatorów, ich działalność oraz wpływ na promocję i kulturalny rozwój Białegostoku.

                          

Paweł Staszel
naczelnik Wydziału
Kultury i Promocji Urzędu Miasta Gliwice

Coroczne Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są za całokształt pracy artystycznej, za znaczące osiągnięcia twórcze z poprzedniego roku oraz za istotne osiągnięcia w zakresie organizowania i upowszechniania kultury. Do nagród proponowani są zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy. Nagrody mają charakter indywidualny lub zbiorowy i mogą trafić do osób fizycznych (zamieszkałych w Gliwicach) bądź prawnych (z siedzibą w naszym mieście). Do tej pory prezydent Gliwic nagrodził 165 gliwickich twórców i animatorów. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje instytucjom kultury, placówkom oświatowym, szkołom wyższym, związkom twórczym, stowarzyszeniom kulturalnym i społecznym, radnym Rady Miejskiej.

 

Prezydent miasta honoruje nagrodą twórców, artystów oraz animatorów życia kulturalnego, którzy poprzez swoje działania promują Gliwice w regionie, kraju i zagranicą. Ich twórczość nie tylko inspiruje odbiorców, ale też znacząco podnosi świadomość kulturową gliwiczan. W gronie dotychczas nagrodzonych znaleźli się m.in. wybitni malarze, artyści plastycy, twórcy nowych odmian sztuki tradycyjnej, animatorzy, pedagodzy, fotograficy, kompozytorzy, wokaliści, poeci i muzycy. Nagrody są szczególnym i prestiżowym uhonorowaniem gliwickich twórców i animatorów, także młodego pokolenia.

 

Fot. Urząd Miasta Opole

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.