Sejm przyjął nowelizację ustawy o PPP

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 06.07.2018
Prawo
Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw został 5 lipca 2018 r. przyjęty przez Sejm i przekazany do prac senackich.

Proponowane zmiany w przepisach mają według ministerstwa inwestycji i rozwoju poprawić otoczenie prawne partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowelizacja ustawy o PPP wynika bezpośrednio z polityki rządu w zakresie rozwoju PPP. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach.

 

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie


•  obowiązek wydawania przez ministra ds. rozwoju regionalnego niewiążącej opinii na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP); opinia nie dotyczy projektów współfinansowanych z funduszy UE i CEF;

•  wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projektów pod kątem oceny stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek podmiotu publicznego (tzw. certyfikacja);

•  wprowadzenie obowiązku przeprowadzania oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP;

•  wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;

•  umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;

•  dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych (obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku);

•  możliwość realizacji projektów PPP przez tzw. spółkę córkę partnera prywatnego, która nie uczestniczyła w przetargu.

 

"Zakładamy, że w efekcie wprowadzonych zmian łatwiej będzie zrealizować cele polityki rządu w zakresie rozwoju PPP. Nastąpi wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Wzrost ten powinien przełożyć się na zwiększenie konsumpcji, zatrudnienia i dodatkowe przychody z tytułu podatków" – powiedział w sejmie wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

 

Oczekiwanym efektem planowanych zmian jest też zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Angażowanie kapitału prywatnego do finansowania nakładów inwestycyjnych w projektach PPP umożliwia również optymalizację wydatkowania środków publicznych oraz realizację większej liczby projektów w danym okresie czasu. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności sektora prywatnego w projektach PPP będzie skutkowało podniesieniem efektywności i jakości wykonywania zadań publicznych.


Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.