Skarga na wójta

Autor: Oprac.ZL / 20.12.2012
ORZECZNICTWO 16 4 2011 16


Odrzucenie skargi przez radę gminy nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania, gdyż na organie administracji publicznej spoczywa bezwzględny obowiązek przekazania skargi sądowi administracyjnemu.


U.N. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę rady gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta. WSA przesłał skargę radzie gminy celem nadania jej biegu.


Z późniejszych ustaleń sądu wynikało, że skarga U.N. nie została jeszcze przekazana przez radę gminy. Do WSA wpłynęło pismo rady gminy, w którym wyjaśniono, że przewodniczący rady nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania odpowiedzi na skargę na uchwałę rady gminy, bowiem taka odpowiedź musi być udzielona jedynie w formie uchwały rady. W tym celu musi zostać zwołane posiedzenie rady gminy, a w programie sesji ujęte głosowanie nad stosownym projektem uchwały. Uchwały są zaś podejmowane według kolejności wpływu do rady gminy spraw.


U.N. złożyła do WSA wniosek o wymierzenie radzie gminy grzywny z uwagi na niezastosowanie się przez ten organ do obowiązku przekazania sądowi skargi w 30-dniowym terminie od dnia jej wniesienia. W odpowiedzi rada gminy przesłała skargę do sądu oraz podniosła, że z uwagi na przekazanie skargi sądowi przymuszenie rady gminy do wykonania nałożonego obowiązku, który został już wykonany, stało się bezprzedmiotowe.


Ponadto w odniesieniu do wniosku o wymierzenie grzywny rada gminy podniosła, że rada jest organem kolegialnym, który rozpatruje projekty uchwał według kolejności wpływu, przywołując ponownie argument, że przymuszenie organu do wykonania nałożonego obowiązku, który został już wykonany, stało się bezprzedmiotowe.


WSA uznał, że wniosek o wymierzenie grzywny jest zasadny. W ocenie sądu przesłanką wymierzenia grzywny jest sam fakt nieprzekazania skargi sądowi administracyjnemu, bez względu na jego przyczyny. Przekazanie przez radę gminy skargi do sądu administracyjnego po 110 dniach, zamiast ustawowych 30 od dnia jej wpływu do organu, należy uznać za rażące naruszenie przez ten organ przepisu art. 54 § 2 p.p.s.a., co upoważniało do uwzględnienia wniosku strony skarżącej i wymierzenia radzie gminy grzywny.


Sąd stwierdził, że wbrew stanowisku organu odrzucenie skargi U.N. nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania, gdyż to na organie administracji publicznej spoczywa bezwzględny, wynikający z art. 54 § 2 p.p.s.a. obowiązek przekazania skargi sądowi administracyjnemu, zaś późniejsze rozstrzygnięcie sprawy należy do tego sądu.

Co więcej, nawet w przypadku, gdy organ uznaje skargę za w pełni zasadną i na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. uwzględnia ją w całości, również wtedy ma obowiązek przekazać ją wraz z aktami sprawy sądowi administracyjnemu.


W ocenie sądu na uwzględnienie nie zasługiwał także argument organu, że projekty uchwał rozpatrywane są według kolejności wpływu, zaś uchwała w przedmiocie skargi została podjęta na pierwszej roboczej sesji.


Jak stwierdził sąd, kwestię porządku obrad na sesjach rady gminy normuje art. 20 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


Rada gminy może jednak wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (art. 20 ust. 2 u.s.g.). Dodatkowo na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 20 ust. 3 u.s.g.), przy czym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, ale tu dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy (art. 20 ust. 4 u.s.g.).


Nadto na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady (art. 20 ust. 5 u.s.g.).


W ocenie sądu powyższe przepisy nie tylko nie przewidują bezwzględnego wymogu rozpatrywania projektów uchwał według kolejności ich wpływu do rady gminy, ale zawierają prócz tego wystarczającą podstawę prawną do zmiany ustalonego już porządku obrad, a nawet zwołania sesji nadzwyczajnej w razie uzasadnionej potrzeby.


Dlatego sąd wymierzył radzie gminy grzywnę w wysokości 2.000 zł, którą uznał za adekwatną do popełnionego naruszenia przepisów prawa, stopnia zawinienia organu oraz całokształtu okoliczności sprawy.


 

 

 

(Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23 lutego 2001 r., sygn. akt II SO/Go 1/11, orzeczenie nieprawomocne)

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.