Skarga na wybory sołeckie

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 17.06.2019
Prawo
Kontrola prawidłowości przebiegu i wyników wyborów do organów sołectwa mieści się w zakresie kompetencji rady gminy.

Mieszkaniec wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, jak sam zatytułował, skargę wyborczą – wniosek o unieważnienie wyników wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej.

W uzasadnieniu wskazał m.in., że 30 stycznia 2019 r. brał udział w wiejskim zebraniu wyborczym, gdzie wybierano sołtysa oraz członków rady sołeckiej. W trakcie zebrania zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko sołtysa, jednak w związku z dostrzeżonymi nieprawidłowościami i wpływem jego kontrkandydatki na komisję wyborczą zrezygnował z kandydowania.

W ocenie wnioskodawcy wybór sołtysa nastąpił z wadą prawną, gdyż osoba wybrana na sołtysa uczestniczyła czynnie w procedowaniu i pracach komisji wyborczej. Wyniki wyborów zostały publicznie ogłoszone, a zebranie wyborcze oficjalnie przez burmistrza zamknięte. Z kolei protokoły z wynikami wyborów nie zostały podpisane.

W niniejszej sprawie T. G. złożył wniosek o unieważnienie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa D., w związku z zaistniałymi – w ocenie wnioskodawcy – nieprawidłowościami dotyczącymi zebrania wiejskiego oraz procedury wyborczej.

 

Sąd rozpatrując sprawę wskazał, że biorąc pod uwagę zakres właściwości rzeczowej sądów administracyjnych oraz okoliczności podane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku stwierdzić należy, że merytoryczne rozstrzygnięcie wniosku w przedmiocie unieważnienia wyborów organów sołectwa nie należy do kompetencji sądu administracyjnego. Przepisy nie przewidują bowiem możliwości zaskarżania do sądu administracyjnego przebiegu lub wyniku wyboru sołtysa lub rady sołeckiej.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności zasady i tryb wyborów organów (art. 35 ust. 3 pkt 2 wskazanej powyżej ustawy) oraz zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej (art. 35 ust. 3 pkt 5 tej ustawy).

 

Mając na uwadze cytowane wyżej regulacje podkreślić należy, że kontrola prawidłowości przebiegu i wyników wyborów do organów sołectwa mieści się w zakresie kompetencji rady gminy. Jej uprawnienie wynikać może wprost ze statutu danej jednostki pomocniczej, który w ramach wyznaczonych treścią art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym może obejmować postanowienia przyznające obywatelom prawo do złożenia stosownego środka zaskarżenia skierowanego do tego organu. Jeżeli zaś statut sołectwa nie przewiduje trybu kwestionowania wyników bądź sposobu przeprowadzenia wyborów do jego organów, możliwość zweryfikowania ich prawidłowości przez radę gminy należy wywodzić z treści ogólnej normy kompetencyjnej sformułowanej w art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zarzuty dotyczące sposobu przeprowadzenia wyborów do organów jednostki pomocniczej gminy powinny być zatem adresowane do rady gminy, gdyż to ten organ władny jest podjąć stosowne kroki zmierzające do ich weryfikacji.

 

Postanowienie WSA w Gdańsku z 28 lutego 2019 r., sygn. akt  III SO/Gd 9/19

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.