Świecie będzie się domagać odszkodowania za wiatraki

Autor: Andrzej Gniadkowski / 15.05.2018
Prawo W samorządach
Coraz bliżej uchwalenia nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przewiduje m.in. zmianę definicji budowli. Korzystna dla farm wiatrowych zmiana definicji ma obowiązywać z mocą wsteczną od stycznia 2018 roku. Tylko dla gminy Świecie będzie to oznaczać konieczność zwrotu podatku od nieruchomości w wysokości niemal 300 tys. zł za każdy miesiąc. Szacuje się, że gminy mogą być zobowiązane do zwrotu nawet do 300 mln zł podatku.

Gmina Świecie nad Osą poinformowała o zamiarze wytoczenia powództwa przeciwko skarbowi państwa. Chodzi o możliwe skutki przyjęcia ustawy o OZE, która ma być procedowana na pierwszym czerwcowym posiedzeniu sejmu (II czytanie). Proponowana w ustawie zmiana definicji budowli w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 3 pkt 1 projektu), będzie miała bezpośredni skutek w postaci zmiany zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Na mocy ustawy o elektrowniach wiatrowych z maja 2016 roku dwuprocentowy podatek od wartości budowli płacony jest od całości instalacji, a nie tylko od części konstrukcji (słupa). Spór na temat podstawy opodatkowania toczył się zresztą od samego początku inwestycji tego typu i także przed 2016 rokiem część inwestorów płaciła podatek od części wartości elektrowni, a inni od całości. Nowa ustawa o OZE ma przesądzić, że 2 proc. podatku od budowli będzie płacone jedynie od części wartości wiatraka. W dodatku przepis ten miałby wejść w życie z mocą wsteczną od stycznia 2018 roku.

 

– Tylko w skali gminy Świecie nad Osą jest to ubytek rzędu 3 414 639 zł na rok plus odsetki (ok. 300 tys. zł). To 284,5 tys. zł za każdy miesiąc. Szacuje się, że w skali kraju może to być nawet 300 mln zł utraconych przez gminy dochodów – poinformował nas zastępca wójta gminy Przemysław Szczepanowski.

 

Zdaniem przedstawicieli samorządu art. 17 pkt 2 projektu (dotyczący mocy wstecznej przepisów) jest niezgodny z art. 2 i art. 167 Konstytucji RP, a każdy ubytek dochodów jednostek samorządu terytorialnego powinien być im rekompensowany. – Wobec powyższego, Gmina Świecie nad Osą, w przypadku wejścia w życie Ustawy w projektowanym kształcie, będzie domagała się od Skarbu Państwa rekompensaty utraconych dochodów, jak i odszkodowania z tytułu wszelkich strat i utraconych korzyści wskutek zaistniałej sytuacji – czytamy w piśmie do Prokuratorii Generalnej.

 

 

 

Nowa definicja budowli (druk 2412)

 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 352) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3)    budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;”;

 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1)    elektrownia wiatrowa – instalację odnawialnego źródła energii, składającą się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń technicznych, w tym elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9 i …);”;

  

 

Przebieg prac nad projektem >>>   

 

Planowane posiedzenie Sejmu z możliwością uzupełnienia o rozpatrzenie sprawozdania komisji dotyczącego projektu >>> 

 

Więcej na ten temat już w kolejnym numerze drukowanym Pisma "Wspólnota" (11/1251)

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.