Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Autor: Marcin Pelc / 20.12.2012
ADMINISTRACJA I PRAWO 35 8 2011 35

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wymaga przed rozpoczęciem prac nad treścią planu miejscowego podjęcia uchwały intencyjnej o przystąpieniu do jego stworzenia. Brak jednak przepisów określających, co ma zawierać taka uchwała.

 

Zgodnie z przepisem art. 14 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej upzp) rada gminy podejmująca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wszczyna procedurę, której efektem staje się określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. Zawartość uchwały intencyjnej ustawodawca określił na gruncie przepisu art. 14 ust. 2 cyt. ustawy. Zgodnie z nim integralnym elementem uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu miejscowego.

 

{paid}

Na marginesie warto zauważyć, że prawodawca nie określił standardów (np. skali), jakie załącznik graficzny do uchwały intencyjnej powinien zachowywać.

 

Zakres uchwały intencyjnej

 

Pytanie o zawartość uchwały intencyjnej stało się przedmiotem orzeczeń sądowych. W jednym z nich Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest jedynie określenie granic obszaru objętego przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego i rolą tej uchwały jest jedynie zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie


w załączniku graficznym granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu. Przeznaczenie terenu jest natomiast określane na etapie uchwalania samego planu. Uchwała

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyraża jedynie zamiar gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie aktu prawa miejscowego” (wyrok z 18 maja 2010 r., sygn. akt II OSK 562/10).

 

W literaturze z kolei pojawił się pogląd, że „nie ma przeszkód, aby rada gminy wyraziła podstawowe założenia w zakresie przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Przesądzenie to może być pomocne dla organu sporządzającego plan, jako wytyczna gwarantująca pozytywną ocenę przyszłego projektu przez radę.” (Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zod red. Z. Niewiadomskiego). Jednocześnie autorzy zastrzegają, że, „że ustawa [upzp] wprowadza ścisły podział kompetencji w zakresie planowania przestrzennego pomiędzy organy gminy,


a naruszenie właściwości organów powoduje zgodnie z art. 28 [upzp] nieważność uchwały

w sprawie planu miejscowego. Uchwała rady o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie może przejmować treści projektu planu”.

Reasumując: celem i rolą uchwały intencyjnej jest jedynie zakomunikowanie wszczęcia procedury planistycznej oraz określenie obszaru, dla którego rada gminy zamierza uchwalić plan miejscowy. Jakiekolwiek inne ustalenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego będą mogły być natomiast uznane za wykraczające poza ramy przedmiotu uchwały intencyjnej.

 

Jedna uchwała, kilka planów

 

Innym, równie częstym w praktyce dylematem jest dopuszczalność przyjęcia na bazie jednej uchwały intencyjnej więcej niż jednej uchwały w sprawie planu miejscowego.

Oczywiście obszar uchwalonego planu miejscowego nie może być niż większy wyznaczony w uchwale intencyjnej. Jednakże możliwość zawężenia obszaru planu miejscowego względem obszaru wyznaczonego w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu jest różnie oceniana - tak w orzecznictwie, jak i w literaturze. Na przykład w wyroku  z 12 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 1314/08) wskazał, że jeśli obszar objęty ustaleniami planu nie jest tożsamy z obszarem wskazanym w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu, może to uzasadniać stwierdzenie nieważności uchwały

w sprawie planu miejscowego.

 

Orzeczenie to wpisuje się w teorię o konieczności bezwzględnej zgodności pomiędzy obszarem wyznaczonym w uchwale intencyjnej a obszarem, dla którego uchwalono plan miejscowy. Z drugiej zaś strony należy wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2007 r., sygn. akt II OSK 759/07, w którym skład orzekający stwierdził, że „w sytuacji gdy rada gminy w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określi jego granice


a jednocześnie przewidzi możliwość uchwalania częściowych planów dla tego obszaru, to opracowanie przez organ wykonawczy gminy projektu planu częściowego a następnie jego uchwalenie przez radę, nie wiąże się z naruszeniem jej właściwości”.

W mojej opinii „etapowanie” planu miejscowego jest niedopuszczalne, bo będzie to przekazaniem organowi wykonawczemu kompetencji wyłącznie zastrzeżonych przez ustawodawcę dla rady gminy. To zaś w świetle przepisu art. 28 ust. 1 upzp. będzie mogło stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego.

 

Ogólne ramy uchwały

 

Kolejną kwestią wartą podniesienia, jest walor praktyczności przy określeniu w części tekstowej uchwały intencyjnej obszaru, dla którego rada gminy zamierza uchwalić plan miejscowy. Za sprzeczne z tą użytecznością uznać należy identyfikowanie obszaru objętego planem poprzez wymienianie numerów stosownych działek, względem których sporządzony ma zostać plan miejscowy. Mimo że może to się wydawać pomocne dla właścicieli tych działek, z perspektywy tworzenia planu miejscowego może okazać się problematyczne. Dotyczyć to będzie zarówno kwestii „technicznych” – kiedy stosowne działki zostaną podzielone przed zakończeniem procedury sporządzania planu miejscowego (co nie jest sytuacją rzadką), jak również kwestii „proceduralnych” – mogących stanowić o nieważności uchwały uchwalającej plan miejscowy.

Zdarzyć się bowiem może sytuacja (1), w której na etapie ogłoszeń (bądź to o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, bądź o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu) zostanie pominięta w ich treści któraś z działek, lub


sytuacja (2), kiedy na etapie zawiadamiania właściwych organów i instytucji

o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego pominie się w piśmie przewodnim którąś z działek. Ku przestrodze można wskazać także sytuację, w której wymienione w części tekstowej numery działek nie będą odpowiadały wyznaczonym w części graficznej uchwały intencyjnej (zostanie np. pominięta w części tekstowej któraś z działek oznaczona na załączniku graficznym).

 

Zmiana uchwały

 

Praktyką w procedurze inicjującej prace nad sporządzeniem planu miejscowego jest zmiana przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Powyższe bardzo często wynika z braku albo też ze źle przeprowadzonej analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego poprzedzającej uchwałę intencyjną. Nie jest to oczywiście jedyny powód. Co do zasady stosowna zmiana sprowadzać się będzie do zmiany obszaru. W kompetencji rady gminy pozostawać także będzie uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, jeżeli rada zechce wycofać się z opracowania planu miejscowego dla danego obszaru. Powyższy pogląd znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 31 marca 2009 r., sygn. akt II SA/Lu 824/08stwierdził, że „Rada gminy może (…) w toku prac planistycznych, jeśli uznać to za konieczne, przerwać procedurę planistyczną i wycofać się z inicjatywy planistycznej”.

 

Natomiast przeciwstawny pogląd wyraził WSA w Szczecinie argumentując, że „rada gminy może w uzasadnionych przypadkach zmienić lub uchylić podjętą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania bądź zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, co mieści się w zakresie jej władztwa planistycznego, ale nie może tego uczynić poprzez podjęcie uchwały wstrzymującej wykonanie podjętej w tej sprawie uchwały, albowiem przepisy takiej instytucji w działaniu rady gminy nie przewidują” wyrok z 23 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 807/10.

W świetle powyższego jedynym środkiem wstrzymania przez radę gminy procedury sporządzania planu miejscowego jest uchylenie uchwały intencyjnej.

 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż wszelkie uchwały zmieniające uchwałę intencyjną są niecelowe pod względem praktyki procedury sporządzania planu miejscowego. W przypadku bowiem zmiany uchwały intencyjnej na organie sporządzającym plan miejscowy ciąży obowiązek ponowienia wszelkich czynności przypisanych do nowo wszczynanej procedury. Wydaje się więc, że racjonalniejszym działaniem będzie podjęcie nowej uchwały intencyjnej, w której określi się właściwy obszar sporządzania planu miejscowego, a uchwałę pierwotną uchyli się na gruncie tejże nowej uchwały. W takiej sytuacji nie będzie obowiązku każdorazowego przywoływania obydwu uchwał – pierwotnej uchwały intencyjnej i uchwały zmieniającej tę pierwotną uchwałę intencyjną.

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.