Uprawnienia kierownika zakładu budżetowego

Autor: Łukasz Wesołowski / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 21 5 2006 21

Czy kierownik gminnego zakładu budżetowego może bez pełnomocnictwa egzekwować należności zakładu na drodze sądowej? Jaka jest ewentualnie podstawa prawna do udzielenia go?

Zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną gminy i nie posiada osobowości prawnej. To gmina jest podmiotem posiadającym zdolność prawną i zdolność procesową. Art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) wskazuje, że kierownik jednostki organizacyjnej gminy nieposiadającej osobowości prawnej działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez wójta. Czyni to w zakresie właściwości danej jednostki organizacyjnej, zastępując gminę. Pełnomocnictwo może więc także obejmować reprezentowanie gminy przed sądem. Także Sąd Najwyższy w uchwale z 19 stycznia 1993 r. (sygn akt III CZP 160/92) stwierdził, że kierownik jednostki organizacyjnej gminy może występować w jej imieniu w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

Reasumując, kierownik zakładu budżetowego nie może bez należytego pełnomocnictwa, udzielonego na podstawie art. 47 ust. 1 usg, występować na drogę sądową z roszczeniem o zaległe należności. Gdy będzie je posiadał, stroną postępowania i tak pozostanie gmina, a nie zakład budżetowy. Jeżeli jednak dochodzone roszczenie jest związane z działalnością wyodrębnionej jednostki organizacyjnej można także – obok gminy jako strony – wskazać tę jednostkę jako statio municipii (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 kwietnia 1993 r., sygn. akt I Acz 200/93).Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.