UTRZYMANIE ROZKŁADÓW JAZDY NIE ZAWSZE OBCIĄŻA GMINĘ

Autor: Paulina Sobczyk / 20.07.2018
Prawo
Umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tablic z rozkładem jazdy spoczywa na podmiocie, który zobowiązał się do tego w umowie zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a przewoźnikiem.

W dniu 21 grudnia rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 2017 r. poz. 2136). Przepisy te stanowią, że organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Jako podstawę prawną podano również art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (DzU z 1990 r. nr 16, poz. 95). W orzecznictwie przyjmuje się, że użyty w tym przepisie zwrot „zasady i tryb korzystania” stanowi upoważnienie dla organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł i porządku zachowania się podmiotów, które z nich korzystają. Zatem uznaje się, że rada gminy jest uprawniona do ustalania ogólnych wytycznych bez konkretyzacji uprawnień czy obowiązków.

 

 

W badanej przez organ nadzoru uchwale określono obowiązki dla operatora i przewoźnika w zakresie utrzymania tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym. Według wojewody tego rodzaju postanowienia stanowią przekroczenie upoważnienia wynikającego z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Organem właściwym do wydania aktu normatywnego regulującego problem utrzymania tablic z rozkładem jazdy należy do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu. Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (DzU z 2017 r., poz. 1983) minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, m.in. warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy. Zgodnie z § 17 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (DzU z 2012 r., poz. 451) ponoszenie kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystanku komunikacyjnym lub dworcu oraz w systemie informacji dla pasażera, w transporcie drogowym oraz innym szynowym, odbywa się na podstawie umowy. Organ nadzoru stwierdził, że uzgadnianie warunków umowy powinno mieć miejsce przy jej zawieraniu, a nie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego.

 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego z 23 stycznia 2018 r.,  nr P-II.4131.2.6.2018

Podziel się!
TAGI: rozstrzygnięcie,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.