Wielka dyskusja o przyszłości samorządu

Autor: Sławomir Bukowski / 09.10.2017
W samorządach
1300 skarbników, sekretarzy, prezydentów i burmistrzów, radnych, ekspertów, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury oraz organizacji pozarządowych wzięło udział w XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Największym zainteresowanie mediów cieszyła się konferencja z udziałem Anny Zalewskiej. Minister edukacji podkreślała, że reforma szkolnictwa w Katowicach, stolicy regionu, przebiega modelowo. Mówiła, że trzeba cały czas dyskutować o jakości w edukacji – to dobry moment, bo w klasach pierwszych, czwartych i siódmych realizowana jest nowa podstawa programowa. Przypomniała, że w klasach pierwszych szkół podstawowych pojawiły się zajęcia z podstaw programowania i gra w szachy rozwijająca zdolności matematyczne.

 

Zalewska wyraziła zaniepokojenie stanem wyposażenia szkół w pracownie przedmiotowe. Tłumaczyła, że takie inwestycje są po stronie samorządów i to one powinny realizować zadanie doposażenia szkół. Mimo tego zapowiedziała ministerialny program „Laboratorium”, w ramach którego samorządy będą mogły otrzymać pieniądze na doposażenie pracowni przyrodniczych.

 

Na pytanie o problem pracy wielu szkół na dwie zmiany odparła, że to mankament dużych miast, ale jej zdaniem za kilka lat dwuzmianowość przejdzie już do historii. Obiecała też tablice interaktywne we wszystkich szkołach, a samorządy mają dostać pieniądze na ich zakup. – Nie możemy udawać, że chcemy zwiększać kompetencje informatyczne młodzieży i nauczycieli mówiąc, że mają to robić przy tablicy z kredą – skwitowała minister.

 

Podczas debaty inaugurującej Forum dużo mówiono o konieczności kształcenia społeczeństwa w zakresie ekonomii. Prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński oraz wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek podpisali w świetle fleszy porozumienie o partnerstwie i współpracy „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego”.

 

Zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju miast były tematem wystąpienia gościa specjalnego Forum prof. Sławomira Gzella – urbanisty z Politechniki Warszawskiej, przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.

 

Gościem dwóch paneli dyskusyjnych Forum był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Pierwszy panel z jego udziałem poświęcony był programom współpracy z organizacjami pozarządowymi jako narzędziom wdrażania strategii i programów w JST. Kwiatkowski zwrócił tutaj szczególną uwagę na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – największe przedsięwzięcie w zakresie udzielania organizacjom pozarządowym dotacji ze środków budżetu państwa. Prezes NIK przypomniał, że wspomaganie procesu tworzenia organizacji pozarządowych i przekazywania im części zadań publicznych było założeniem reform ustrojowych i formą decentralizacji państwa na równi z rozwojem samorządów. Wiele z nich posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Status ten zobowiązuje do większej przejrzystości i nakłada obowiązek realizacji celów publicznych. Korzystne byłoby więc dalsze zwiększanie ich roli w sektorze pozarządowym. Temu służy właśnie Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Obecnie realizowany Program Operacyjny FIO na lata 2014–2020 przewiduje wydatki w kwocie 60 mln zł rocznie.

 

Podczas drugiego panelu, dotyczącego koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenach niezurbanizowanych, Krzysztof Kwiatkowski przedstawił wnioski z 11 raportów NIK związanych z tym tematem. Głośnym echem w mediach odbiła się zwłaszcza zeszłoroczna kontrola dotycząca zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin woj. lubuskiego. Wszystkie skontrolowane przedsiębiorstwa miały tam bowiem problemy z zachowaniem odpowiednich parametrów wody. Najczęściej stwierdzano w niej obecności bakterii z grupy coli. Pomimo problemów z jakością nie podjęto żadnych działań zapewniających bezpieczeństwo sanitarne, a ujęcia nie były odpowiednio zabezpieczone. Kontrolerzy NIK stwierdzili także znaczące marnotrawstwo wody, którego kosztami obciążano konsumentów.

 

Ciekawa dyskusja rozgorzała na panelu poświęconym pierwszej polskiej metropolii. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreślała, że stworzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to efekt determinacji obecnego rządu, ale także wieloletnich starań samorządowców. – Metropolia nie powstała sobie sama, to samorządowcy do tego doprowadzili. Poświęcili temu dziesięć lat intensywnej pracy – mówiła Mańka-Szulik. Głównym zadaniem, według prezydent Zabrza, będzie teraz budowanie i promowanie wspólnego potencjału miast, aby zapobiec uciekaniu młodych ludzi na wyższe uczelnie w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu.

 

– Metropolia to dźwignia do dalszego rozwoju. Nie jest problemem wydanie trzystu milionów, jakie znajdą się w jej budżecie. Znacznie trudniejsze i ważniejsze jest pomnożenie tych pieniędzy – mówił prezydent Katowic Marcin Krupa. – Metropolia jest budowana na wieki i ma przynieść efekty dla naszych dzieci i wnuków.

 

Na odbywającym się po raz pierwszy w ramach Forum Kapitału i Finansów Samorządowym Forum Zdrowia zaprezentowany został raport „Wydatki JST na ochronę zdrowia”. Pokazano też ciekawe przykłady zaangażowania samorządów w ochronę zdrowia ich mieszkańców.

 

Tradycyjnie ukoronowaniem pierwszego dnia Forum była Gala Inwestorów Samorządowych. Wieczór uświetnił koncert Varius Manx i Kasi Stankiewicz.

 

Piętnasta edycja Forum, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, objęła aż 15 równoległych konferencji, ponad 90 paneli i debat. Organizatorem wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca „Wspólnoty”, a współgospodarzami: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz miasto Katowice.

 

Katowice - miasto współgospodarz

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń w Katowicach była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężny obiekt, wyróżniający się dachem w formie zielonej doliny, powstał tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

 

W Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia. To m.in. nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

 

Przemiana Katowic sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura. Potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie muzyki.

 

Katowice w ostatnich latach wyraźnie podkreśliły swoją obecność na europejskim rynku, czego dowodem są wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

 

 

 
Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.