Wspólna Polityka Rolna po 2020

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 08.10.2018
Prawo
Wniosek ustawodawczy w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej w swoim obecnym kształcie zagraża autonomii regionów europejskich w zarządzaniu WPR. Daje im jedynie możliwość wdrażania środków ustanowionych na poziomie krajowym.

– Wdrożenie nowego systemu zarządzania zaproponowanego przez Komisję może doprowadzić do zignorowania bogatych doświadczeń zdobytych na przestrzeni lat przez wiele regionów europejskich i tym samym uniemożliwić rozwój systemów terytorialnych i wykorzystanie ich specyfiki lokalnej – uważa sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) Guillaume Cros (FR/PES) , wiceprzewodniczący regionu Oksytania.

 

Ponowna nacjonalizacja WPR stanowiłaby cios dla europejskich ambicji i podważyła korzyści płynące z regionalizacji tej polityki. Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego wywodzący się z dwóch dużych grup politycznych (EPL i S&D) wspierają koalicję zapoczątkowaną przez regiony o silnej gospodarce rolnej (Coalition of European AGRIREGIONS). Na konferencji 3 października w Strasburgu regionalni ministrowie rolnictwa oraz instytucjonalni przedstawiciele Komitetu Regionów zajęli stanowisko i przekazali wyraźne przesłanie zgromadzenia. Uważają oni, że Europejski Komitet Regionów apeluje o utrzymanie i wzmocnienie kluczowej roli regionów Europy w zarządzaniu i wdrażaniu WPR, zwłaszcza w odniesieniu do drugiego filaru, tak aby dostosować politykę do specyfiki terytorialnej i sektorowej.

 

Przekazanie państwom członkowskim wdrażania WPR stanowi istotną nowość przedstawionego przez Komisję pakietu legislacyjnego dotyczącego WPR. Wiąże się to z przygotowaniem opartych na wspólnych europejskich celach planów strategicznych obejmujące zarówno pierwszy, jak i drugi filar WPR. Plany te powinny być zarządzane przez państwa członkowskie po zatwierdzeniu przez Komisję. Niestety rozporządzenie zaproponowane przez Komisję nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku powierzenia regionom opracowania regionalnych planów rozwoju obszarów wiejskich, co ogranicza możliwość przygotowywania programów dostosowanych do realiów w terenie i tym samym stoi w sprzeczności z celami wytyczonymi przez Komisję Europejską.

 

Coalition of European AGRIREGIONS dąży do zachowania podstawowych zasad WPR, a mianowicie samowystarczalności żywnościowej, godnego poziomu życia rolników, stabilnych rynków, bezpiecznych dostaw i rozsądnych cen dla konsumentów. Jednocześnie wzywa do zapewnienia odpowiedniego budżetu dla ambitnej, bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej WPR oraz do podjęcia działań służących rozwojowi obszarów wiejskich.

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.