Wybór do komisji bez zgody radnego

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 25.07.2019
O ile z przepisów można wywieść obowiązek pracy radnego w komisjach, do których został powołany, o tyle żaden przepis nie pozwala na powołanie radnego do określonej komisji wbrew jego woli. Z jednej strony bowiem radnemu nie przysługuje wiążące radę roszczenie o wybranie go do określonej komisji, z drugiej jednak radny z własnej woli może nie chcieć uczestniczyć w pracach określonej komisji i nie może być wbrew swojej woli do takiej komisji powołany. Uchwała powołująca radnego do komisji pomimo braku jego zgody obarczona jest wadą.

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały, którą rada miasta powołała skład stałej komisji samorządności i bezpieczeństwa. Rada ustaliła skład komisji autorytatywnie, bez konsultacji i uzyskania zgody trzech radnych. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzono, że uchwała w sposób istotny narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 24 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym DzU z 2018 r., poz. 994 ze zm., dalej jako: „u.s.g.”). Wskazano, że co prawda zgodnie z tym przepisem radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany, ale tylko pozornie wydaje się to obowiązkiem radnego. W rzeczywistości, zdaniem organu nadzoru, nie jest to obowiązek radnego, a jedynie jego prawo, z którego może nie skorzystać.

W opinii organu doszło również do naruszenia przepisu art. 7 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego z 15 października 1985 r. (DzU z 1994 r. nr 124, poz. 607), ze względu na naruszenia wolnego charakteru mandatu radnego. W ocenie organu brak zgody radnego na kandydowanie do określonej komisji czyni nieskutecznym jej powołanie.

 

Miasto złożyło skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie wojewody. Sąd jednak uznał ją za niezasadną, przy czym zaznaczył, że wbrew stanowisku wyrażonemu w kontrolowanym rozstrzygnięciu nadzorczym, z przepisu art. 24 ust. 1 u.s.g. wynika obowiązek radnego pracy w komisji, do której został wybrany lub desygnowany. Z kolei przepis § 48 statutu (miasta), wskazuje na obowiązek radnego pracy w co najmniej dwóch stałych komisjach. Zatem brzmienie tych regulacji przeczy twierdzeniu wojewody, że brak jest przepisu nakazującego radnym przynależność do komisji stałych lub też doraźnych. Nie sposób jednak wywieść z nich uprawnienia rady gminy do powołania radnego do konkretnej komisji wbrew jego woli.

 

Sąd wskazał jednocześnie, że regulacja zobowiązująca radnych do czynnego udziału w pracach rady i w innych strukturach gminy nie jest poparta żadnymi sankcjami w przypadku niepodjęcia czy niewywiązywania się radnego z przyjętych obowiązków. W szczególności nie istnieje możliwość odwołania radnego czy pozbawienia go z tego tytułu mandatu w czasie trwania kadencji rady poprzez referendum, nawet w przypadku złożenia takiego wniosku przez określoną, reprezentatywną grupę wyborców. Brak jest także przepisów uzasadniających stosowanie przez radę gminy wobec poszczególnych radnych środków dyscyplinarnych w razie niewykonania przez nich obowiązku uczestniczenia w pracach rady, a także zawiadamiania mieszkańców gminy o zastosowaniu takich środków wobec radnego.

Wyrok WSA w Białymstoku z 16 kwietnia 2019 r. sygn. akt II SA/Bk 118/19

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.