Wyznaczenie inkasenta w uchwale

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 19.08.2019
Prawo
Podatnik ma prawo do tego, żeby po zapoznaniu się z należycie ogłoszonym aktem prawa miejscowego wiedzieć, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Należyte wyznaczenie czy określenie inkasenta oznacza także obowiązek wyraźnego podania w uchwale rady gminy obszaru działania inkasenta, by nie było wątpliwości, że inkasent dla obszaru jednego sołectwa nie jest uprawniony do poboru podatków na terenie innego sołectwa.

Rada gminy powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 28 § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 6 ust. 12 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach, art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, oraz art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Prokurator rejonowy wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na opisaną wyżej uchwałę. Występując o stwierdzenie jej nieważności w całości, postawił zarzuty istotnego naruszenia art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz przepisów art. 6 ust. 12 u.p.o.l., art. 6 ust. 8 u.p.l. i art. 6b u.p.r. w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 u.s.g. poprzez ustalenie, że inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom z poszczególnych sołectw, podczas gdy treść powołanych wyżej przepisów ustaw podatkowych wskazuje na konieczność zindywidualizowania inkasentów bezpośrednio w uchwale, tj. wyznaczenia (określenia) z imienia i nazwiska osoby fizycznej, aby nie budziło wątpliwości, na kogo obowiązek ten został nałożony.

 

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny, który przypomniał, że utrwalone w orzecznictwie sądów administracyjnych są już poglądy prawne, w świetle których wskazanie (określenie) inkasentów powinno mieć postać konkretnego określenia, odnoszącego się do zindywidualizowanego podmiotu (przez podanie imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej oraz przez podanie nazwy w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej). Na gruncie rozpoznawanej sprawy oznacza to, że określenie czy też wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie osoby wskazanej w sposób konkretny.

 

Nie bez znaczenia jest także argument, że podatnik ma prawo do tego, żeby po zapoznaniu się z należycie ogłoszonym aktem prawa miejscowego wiedzieć, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Należyte wyznaczenie czy określenie inkasenta oznacza także obowiązek wyraźnego podania w uchwale rady gminy obszaru działania inkasenta, aby nie było wątpliwości, że inkasent dla obszaru jednego sołectwa nie jest uprawniony do poboru podatków na terenie innego sołectwa.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 23 maja 2019 roku, sygn. akt VIII SA/Wa 211/19

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.