ZAKAZ USTALANIA WARUNKOWEGO WYNAGRODZENIA

Autor: Paulina Sobczyk / 29.06.2018
Prawo
Rada gminy może zarządzić pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, ustalając przy tym należne inkasentowi wynagrodzenie. Niedopuszczalne jest natomiast uzależnienie wypłaty tego wynagrodzenia od terminowości wpłat pobranych wcześniej opłat.

W dniu 21 grudnia 2017 r. rada miejska podjęła uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2018 r. Określała ona, że wysokość wynagrodzenia przysługującego inskasentom opłaty uzdrowiskowej jest uzależniona od poboru i wpłaty należnych organowi podatkowemu opłat w terminie.

 

 

Kolegium Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając uchwałę wskazało, że rada gminy przekroczyła swoje uprawnienia ustawowe. Jako jej podstawę podano art. 19 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.). Zgodnie z nim rada gminy może zarządzić pobór opłat, w tym opłaty uzdrowiskowej, w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto, dopuszczalne jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób fizycznych przebywających na obszarze gminy dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Rada gminy może również określić dane, które powinny znaleźć się w ewidencji przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje natomiast możliwości wprowadzenia w uchwale podjętej przez radę gminy postanowień dotyczących zasad wypłaty wynagrodzenia. Taka regulacja stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego. Rada gminy nie może uzależnić wypłaty wynagrodzenia inkasentom od uprzedniego, terminowego wpłacenia przez nich pobranych opłat.

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdziła przekroczenie przez radę miejską zakresu kompetencji do kształtowania treści uchwały, wyznaczony regulacją ustawową. Zakwestionowane postanowienia uchwały zostały unieważnione.

 

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 stycznia 2018 r., nr 8/2018

Podziel się!
TAGI: budżet JST,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.