Zarząd spółki

Autor: Renata Karwowska, Arkadiusz Piotrowski / 20.12.2012
MONOGRAFIA 26 7 2006 26

Kadra menedżerska musi gwarantować efektywne zarządzanie majątkiem spółki, kierując się potrzebami zbiorowymi mieszkańców, uwarunkowaniami rynkowymi i umiejętnością szybkiego i skutecznego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia oraz potencjalne zagrożenia. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, przedsiębiorczością i związanym z tym dążeniem do stałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki i podnoszeniem jej konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.

Wzorem Skarbu Państwa, kształtowanie właściwych zasad funkcjonowania zarządu w spółce z udziałem JST powinny określać reguły dobrych praktyk rekomendowane dla spółek publicznych1 uzupełnione dodatkowymi wymaganiami w zakresie procedur i kryteriów doboru, oceny pracy oraz wynagradzania członków zarządu.

Właściwym trybem kwalifikacji i rekrutacji członków zarządu w jednoosobowych spółkach JST oraz spółkach z większościowym udziałem JST powinno być postępowanie kwalifikacyjne, które powinna organizować i przeprowadzać rada nadzorcza. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym w sferze użyteczności publicznej, dążeniem do stałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, umiejętnością dobrej współpracy z załogą, etyką zawodową oraz, ze względu na charakter bytowy świadczonych usług, wysokim poziomem poczucia odpowiedzialności. Na dalszy plan schodzi podnoszenie wartości spółki, a często i jej konkurencyjność (w przypadku monopoli naturalnych).

Celem postępowania kwalifikacyjnego powinien być dobór kompetentnych osób, zgodny z kryteriami merytorycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (DzU z 2003 r. nr 55, poz. 476). Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom powinny być adekwatne do charakteru stanowiska oraz zakresu odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji w zarządzie spółki użyteczności publicznej.

Kadra menedżerska musi gwarantować efektywne zarządzanie majątkiem spółki, kierując się potrzebami zbiorowymi mieszkańców, uwarunkowaniami rynkowymi i umiejętnością szybkiego i skutecznego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia oraz potencjalne zagrożenia. Członkowie zarządu powinni legitymować się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, przedsiębiorczością i związanym z tym dążeniem do stałej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz podnoszeniem jej konkurencyjności, a także umiejętnością dobrej współpracy z załogą.

Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i powstrzymywać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. Powinien informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów, aktualnym i potencjalnym, w związku z pełnioną funkcją. Pełnionej funkcji nie można łączyć z żadną inną działalnością zawodową.

Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji w regulaminie.

Ustalanie wynagrodzeń powinno należeć do kompetencji rady nadzorczej. Przy tworzeniu motywacyjnego systemu wynagrodzeń członków zarządu rada nadzorcza powinna podzielić wynagrodzenia na część stałą – gwarantowaną w umowie o pracę, umowie-zleceniu lub w umowie o zarządzanie spółką i część uznaniową – przyznawaną co kwartał. Wysokość części uznaniowej wynagrodzenia powinna być uzależniona przede wszystkim od osiągniętych przez spółkę wyników ekonomiczno-finansowych, rozpatrywanych w kontekście celu działalności spółki użyteczności publicznej, jakim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Kryteriami oceny mogą być chociażby minimalizacja kosztów działalności, skuteczność w usuwaniu awarii, jakość świadczonych usług, zakres samofinansowania się działalności. Podobne kryteria powinny być brane pod uwagę przy przyznawaniu zarządowi nagrody rocznej, które powinno należeć do kompetencji WZ/ZW.

Bieżąca kontrola i ocena pracy zarządu należy do rady nadzorczej. Ocena okresowa – na koniec roku obrotowego – pozostaje w gestii walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników, jako organu rozpatrującego i zatwierdzającego sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Wyrazem pozytywnej oceny jest udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków. Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy zarządu jest analiza sprawozdań spółki, prowadzona okresowo przez pracowników komórki organizacyjnej urzędu, realizującej zadania nadzoru.


Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.