Źle podpisana deklaracja

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 11.06.2019
Prawo
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent miasta wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia nie zgodziła się z wydaną decyzją, ponieważ zawierała ona zakres usług niezgodny z jej oczekiwaniami. Okazało się, że organ wydał decyzję inną niż wynikającą z deklaracji złożonej przez spółdzielnię, ponieważ ta nie została prawidłowo podpisana – a więc de facto nie została złożona. Znajdujące się w aktach sprawy „deklaracje” nie zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji spółdzielni (widnieje na nich tylko podpis prezesa zarządu). Prezydent miasta wyjaśnił, że w jego opinii fakt niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi samoistną przesłankę określenia wysokości tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

 

Sprawa trafiła najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało w mocy decyzję prezydenta miasta, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd przyznając rację prezydentowi wyjaśnił, że deklaracje znajdujące się w aktach sprawy zawierają tylko podpis prezesa zarządu, co oznacza, że nie zostały one podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji spółdzielni wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego, tj. przez dwóch członków zarządu lub przez jednego członka i osobę do tego upoważnioną przez zarząd.

W takim przypadku organ wykonawczy gminy miał prawo wydać decyzję nie uwzględniając deklaracji. Należy zauważyć przy tym, że organ wydaje decyzję określającą także w sytuacji wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.

 

Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Reasumując, skoro w niniejszej sprawie spółdzielnia nie wypełniła skutecznie obowiązku złożenia deklaracji, to organ był uprawniony do obciążenia jej opłatą za gospodarowanie odpadami w wysokości zgodnej ze stanem rzeczywistym.

 

Wyrok WSA w Łodzi z 6 lutego 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 590/18

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.