Zmiany w konkursach na dyrektorów szkół

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 06.04.2018
Prawo
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą doprecyzowania regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole. Do Sejmu trafił projekt ustawy zmieniający prawo oświatowe w tym zakresie.

W uzasadnieniu do projektu zmiany czytamy, że celem nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe jest doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole.

 

Przedstawiciel związków

Obecne brzmienie art.63 ust. 14 ustawy formułuje komisję konkursową w składzie:

- po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rady rodziców,

- a także po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy z zastrzeżeniem ust. 15 (mówiącego o tym, że łączna liczba przedstawicieli organów prowadzących szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli).

Przepis ten budzi – według posłów PiS – szereg wątpliwości, a także problemów interpretacyjnych. W uzasadnieniu projektu ustawy można przeczytać, że brak skonkretyzowania omawianego przepisu prowadzi często do nadreprezentacji ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych i ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych, które zgłosić mogą dowolną ilość przedstawicieli do komisji konkursowej z uwagi na mnogość zrzeszonych w nich nauczycielskich związków zawodowych.

Wprowadzona zmiana ma na celu doprecyzowanie regulacji o udziale związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Według nowych przepisów w komisji konkursowej będą mogli wziąć udział przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, jednak jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami będą wyłaniać wspólnego przedstawiciela. W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, przedstawiciela do komisji konkursowej będzie delegować zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków w szkole lub placówce.

Wprowadzona zmiana ma zapobiec nieprawidłowemu stosowaniu dotychczasowych przepisów likwidując ich nadinterpretację, a swoim brzmieniem nada jednoznaczność intencji ustawodawcy, aby w konkursie na dyrektora szkoły uczestniczyły związki reprezentatywne.

 

Tajne głosowania

Istotną zmianą wprowadzaną w projekcie jest dodanie art.73 ust. 1a, który wprowadza tajność głosowań nad uchwałami rady pedagogicznej podejmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska. Posłowie uważają, że zdarzało się, iż dyrektorzy szkół wywierali na radzie pedagogicznej presję i wymuszali jawność głosowania np. za opinią w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Prowadziło to według nich do swoistego zastraszania pracowników, którzy bojąc się o swoje stanowiska czy pozycje głosowali według oczekiwań dyrektora.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązkową tajność głosowań w takich przypadkach, co ma na celu swobodne i obiektywne podejmowanie decyzji przez członków rady.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.