Zwolnienie pracownika – radnego

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 5 2 2011 5

 

 

 

Jakie kroki może podjąć radny, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy bez zasięgnięcia opinii rady gminy lub powiatu lub też wbrew niej?

 

{paid}

 

 

 

Pracownik – radny, z którym został rozwiązany stosunek pracy bez uprzedniej zgody rady lub bez względu na odmowę udzielenia zgody, musi złożyć odwołanie od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zachowując ustawowo określone terminy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku stosunek pracy wygaśnie.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Przepisy ustaw samorządowych dotyczące wyrażania zgody przez radę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym różnicują dwie sytuacje. Po pierwsze: rada jest zawsze zobowiązana odmówić takiej zgody, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu (np. rozwiązanie umowy o pracę na skutek nadmiernego zaangażowania się, zdaniem pracodawcy, w pełnienie funkcji radnego, z uszczerbkiem dla pracy wykonywanej w miejscu jego zatrudnienia).

 

Udzielenie zgody na rozwiązanie umowy przez radę w takiej sytuacji jest sprzeczne z prawem i organ nadzoru jest zobowiązany orzec jego nieważność (art. 91 usg, art. 79 usp). W takiej sytuacji możliwe jest także zaskarżenie tej uchwały – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – do sądu administracyjnego przez samego radnego (art. 101 usg, art. 87 usp). Po drugie: w pozostałych sytuacjach rada może udzielić lub odmówić udzielenia zgody według własnego uznania.

Przepisy prawa pracy nie przewidują nieważności czynności prawnej rozwiązującej stosunek pracy. Tak więc pracownik – radny, z którym został rozwiązany stosunek pracy bez uprzedniej zgody rady lub bez względu na odmowę udzielenia zgody, musi złożyć odwołanie od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Musi przy tym zachować ustawowo określone terminy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku stosunek pracy wygaśnie.

 

Brak zgody organu stanowiącego JST na rozwiązanie stosunku pracy może być natomiast wykorzystany przy dochodzeniu roszczeń wynikających z prawa pracy przed sądem pracy. Sąd w takiej sytuacji stwierdzi naruszenie przepisów o wypowiedzeniu umów o pracę. Ochrona taka nie przysługuje radnemu pozostającemu w stosunkach cywilnoprawnych i publicznoprawnych (por. wyrok NSA z 5 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 2091/2001, www.lexpolonica.pl).

 

Pracownik – radny może więc w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę złożyć odwołanie do sądu pracy. Sąd pracy orzeka w takim wypadku o bezskuteczności wypowiedzenia lub – stosownie do żądania pracownika – radnego – o odszkodowaniu. Pracownik może również żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. W takim przypadku, gdy pracownik podjął pracę w wyniku przywrócenia, wynagrodzenie przysługuje mu za cały czas pozostawania bez pracy.

 

Stwierdzenie nieważności uchwały rady o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym przez organ nadzoru powoduje, że pracownik od dnia powzięcia wiadomości o uchwale zyskuje na nowo termin do zaskarżenia rozwiązania z nim stosunku pracy.

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

·         Art. 45 § 1 i 3, art. 41 , art. 57 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

 

·         Art. 91, art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

·         Art. 79, art.  87 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.