Zastępca wójta

Autor: Michał Cyrankiewicz / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 52 12 2006 52

Jakie wymagania kwalifikacyjne powinien posiadać kandydat na zastępcę wójta? Czy nabór na to stanowisko odbywa się w drodze konkursu?

Zastępca wójta jest pracownikiem samorządowym, którego stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania (art. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych). Funkcję tę może pełnić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy, czyli:

? jest obywatelem polskim;

? posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

? ukończyła 18. rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

? posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

? nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;

? cieszy się nieposzlakowaną opinią;

? posiada wyższe wykształcenie.

Z powyższych przepisów jasno wynika, że minimalne wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać zastępca wójta, to legitymowanie się wyższym wykształceniem. Oczywiście wójt, w ybierając swojego zastępcę, może określić dla niego wymagania dodatkowe, nie wynikają one jednak wprost z ustawy.

Odnośnie do sposobu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy wójta stwierdzić należy, że ustawodawca nie przewidział w art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych obowiązku przeprowadzania konkursu na to stanowisko. Wybór zastępcy jest bowiem wyłączną kompetencją wójta.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.