Wyrok karny wobec radnego

Autor: Artur Gorzel / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 20 5 2009 20

Jeśli postępowanie wobec radnego zostało warunkowo umorzone, to czy możemy mówić o osobie karanej za przestępstwo?

Wydanie prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego, powoduje, iż radny traci prawo wybieralności, tj. bierne prawo wyborcze. {paid}

UZASADNIENIE

Konsekwencją tego jest wygaśnięcie mandatu radnego, co stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia tego przyczyny. Do skutecznego w sferze prawnej wygaśnięcia mandatu radnego konieczne jest wystąpienie łączne dwóch zdarzeń tj. zaistnienie jednej z przesłanek wygaśnięcia mandatu określonej w ustawie Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz podjęcie w tym przedmiocie uchwały rady gminy.
Tak więc sam prawomocny wyrok wobec radnego, bez podjęcia stosownej uchwały rady nie wywołuje skutków prawnych. Potwierdza to m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 stycznia 2008 r., sygn. akt II OSK 1694/07, źródło LEX nr 463949 cyt.: „Bez podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego, mandat ten w dalszym ciągu istnieje". Jako podstawę prawną uchwała winna wskazywać art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego powinna być podjęta w terminie trzech miesięcy od wystąpienia przyczyny tego wygaśnięcia. Jednak termin ten ma charakter instrukcyjny, co powoduje, iż upływ trzech miesięcy nie pozbawia rady prawa do podjęcia takiej uchwały, co stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 23 października 2000 r., sygn. akt OPS 13/00, publ. ONSA 2001, nr 2, poz. 50, Prok.i Pr.-wkł. 2001/1, Wokanda 2001/3.
Podjęcie uchwały nie jest uprawnieniem rady, lecz jej obowiązkiem w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek wygaśnięcia mandatu, co powoduje, iż jeżeli rada nie podejmie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, wtedy wojewoda powinien wezwać ten organ do podjęcia uchwały w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, powinien wydać zarządzenie zastępcze.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 7 ust. 2 pkt 2, art. 190 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)


ARTUR GORZEL
Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp. k.

Podziel się!