Kworum

 

 

Uchwały mogą być podjęte tylko i wyłącznie w drodze głosowania przeprowadzonego na sesji rady. Nie jest to jedyny wymóg, który winien być spełniony dla prawidłowego podjęcia uchwały – uchwały rady gminy mogą być podejmowane tylko w przypadku istnienia kworum, tzn. gdy w głosowaniu uczestniczy wymagana minimalna liczba radnych. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że kworum istnieje w przypadku obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 14 usg).

 

 

W praktyce istnienie kworum stwierdza się na podstawie listy obecności podpisywanej na początku sesji. W razie wątpliwości, czy przy danym głosowaniu rada jest władna do podejmowania uchwał, przewodniczący może zarządzić, z własnej inicjatywy lub na wniosek, sprawdzenie istnienia kworum.

Takie rozwiązanie zostało przyjęte w większości statutów gminnych, gdzie wśród wniosków formalnych, które mogą być składane w trakcie sesji jednym z ważniejszych jest wniosek o stwierdzenie istnienia kworum.

 

 

Niektóre statuty w przypadku stwierdzenia braku kworum przewidują przerwanie sesji. Tak na przykład według Statutu Gminy Stargard Szczeciński w przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać kworum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc. Stwierdzić należy, że brak kworum nie powoduje automatycznie przerwania obrad.

 

 

 

Statuty przewidują możliwość „zwołania” kworum. Dopiero w przypadku niemożności jego uzyskania następuje przerwanie obrad. Warte podkreślenia jest to, że istnienie kworum nie jest wymagane przez cały czas trwania sesji, lecz przede wszystkim w momencie jej rozpoczęcia oraz przeprowadzania samego aktu głosowania. Niemniej musi to być kworum faktyczne, a nie wynikające tylko z listy obecności.

 

 

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który w uzasadnieniu do swego wyroku z 18 września 1990 r. (sygn. akt SA/Wr 849/90, ONSA z 1990 r. nr 4, poz. 2.) stwierdził, ze „cel ustanowienia warunku quorum nakazuje przyjąć, że będzie on dotrzymany tylko w razie obecności odpowiedniej liczby członków ciała kolegialnego na sali obrad, i to obecności faktycznej, nie zaś wynikającej jedynie z liczby podpisów złożonych wcześniej na liście obecności” i dalej: „warunek zachowania quorum należy odnieść nie do wszystkich faz procedury wyborczej, lecz przede wszystkim do samego aktu wyboru”.

 

 

Brak wymaganego kworum przy podjęciu danej uchwały stanowi istotne naruszenie prawa i jest podstawą do stwierdzenia jej nieważności przez organ nadzoru (Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 6 czerwca 2001 r., sygn. akt PR 0911/107/2001, OSS z 2001 r. nr 4, poz. 126.).

Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje możliwość ustalenia wyższego niż połowa ustawowego składu organu kworum (art. 14 usg), niemniej w obecnie obowiązującym stanie prawnym taka sytuacja nie występuje (Dąbek D., Prawo miejscowe. . . , op. cit., s. 297.).

 


Autor: Jarosław Czerw

 

 

Podstawa prawna

art. 14  ustawa o samorządzie gminnym

art. 13 ust. 1 ustawa o samorządzie powiatowym

 

 

Treść przepisów

Art. 14 usg: Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 13 ust. 1 usp:  Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zadaj pytanie prawnikowi

SZKOLENIE

Rozpatrywanie skarg i wniosków w gminie i powiecie - szkolenie i warsztaty

PISMO WSPÓLNOTA

W najnowszym numerze Wspólnoty demaskujemy CBA.