PRAWOKorzyści dla samorządu i mieszkańców – Dalkia pokazuje, jak realizować projekty efektywności energetycznej w formule PPP

Autor: Materiał partnera / 01.10.2019
W samorządach Prawo

Dwa lata po pionierskiej energomodernizacji osiedle Juliusz w Sosnowcu zużywa 30 proc. mniej ciepła, niż zakładano w audytach energetycznych. To 25...

Termin na wniesienie skargi na uchwałę

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 17.09.2019
Prawo

O zachowaniu siedmiodniowego terminu do wniesienia skargi na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego decyduje data złożenia skargi organowi...

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.09.2019
Prawo

Wczoraj późnym wieczorem Sejm RP uchwalił nową ustawę Prawo Zamówień Publicznych, które mają zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień i ułatwić...

Uwaga na najemców-widmo. Nielegalne odpady, czyli podrzucony problem gmin

Autor: Andzej Gniadkowski / 06.09.2019
W samorządach Prawo

Ostatnie zmiany w ustawie o odpadach idą w dobrym kierunku ale dyscyplinują firmy, które działają legalnie. A nielegalnego składowania niebezpiecznych...

MEN bagatelizuje wewnętrzną niespójność rozporządzenia

Autor: Andrzej Gniadkowski / 05.09.2019
Prawo

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, która zmieniła załącznik do rozporządzenia jest wprawdzie niezgodna...

Rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 04.09.2019
Prawo

Wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa wyrażenia takiej zgody pozostawione jest uznaniu rady gminy, z wyjątkiem sytuacji,...

Rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 23.08.2019
Prawo

Wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa wyrażenia takiej zgody pozostawione jest uznaniu rady gminy, z wyjątkiem sytuacji,...

Wyznaczenie inkasenta w uchwale

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 19.08.2019
Prawo

Podatnik ma prawo do tego, żeby po zapoznaniu się z należycie ogłoszonym aktem prawa miejscowego wiedzieć, kto jest uprawniony do pobrania od niego...

Informowanie społeczeństwa o postępowaniu

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 06.08.2019
Prawo

Podanie do publicznej wiadomości społeczeństwu – za pomocą obwieszczenia – informacji o toczącym się postępowaniu spełnia swoją rolę, nawet jeśli krąg...

Obniżenie wartości nieruchomości w okresie luki planistycznej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 30.07.2019
Prawo

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozumiany w ten sposób, że...

Nieprzewidziana sytuacja. Nowy zarząd i brak wotum zaufania

Autor: Andrzej Gniadkowski / 25.07.2019
W samorządach Prawo

Z przepisów wynika, że powołany w marcu tego roku zarząd starostwa górowskiego może zostać odwołany w wyniku braku wotum zaufania. Głosowanie w...

Dostęp do informacji publicznej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 22.07.2019
Prawo

Celem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zaspokajanie indywidualnych (prywatnych) potrzeb w postaci pozyskiwania informacji...

Wybór Domu Pomocy Społecznej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 16.07.2019
Prawo

W przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do domu pomocy...

Las bez drzew, to dalej las

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 26.06.2019
Prawo

Nawet jeśli z jakichkolwiek przyczyn las utracił niektóre swoje cechy, takie jak np. drzewostan czy runo leśne, użytek leśny nie traci przez to swego...

Wpis do ewidencji zabytków trzeba uzasadnić

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 24.06.2019
Prawo

Przy wpisie zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytku należy dobrze uzasadnić powód, dla którego uznaje się, że dany obiekt jest zabytkiem. Krótkie i...

Skarga na wybory sołeckie

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 17.06.2019
Prawo

Kontrola prawidłowości przebiegu i wyników wyborów do organów sołectwa mieści się w zakresie kompetencji rady gminy.

Źle podpisana deklaracja

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 11.06.2019
Prawo

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w...

Samorządy czekają na rozporządzenie w sprawie cen energii

Autor: Andrzej Gniadkowski / 24.05.2019
Prawo W samorządach

Jeszcze w tym miesiącu Ministerstwo Energii chce zakończyć rozmowy z Komisją Europejską na temat szczegółów rekompensat za wzrost cen energii...

Odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 24.05.2019
Prawo

Wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w sposób odmienny, niż jest to określone w ustawie, należy pojmować jako modyfikację...

Interpelacje i zapytania radnych w nowym stanie prawnym

Autor: Zygmunt Laskowski / 21.05.2019
W samorządach Prawo

Zgłoszenie przez radnego, klub radnych lub grupę radnych interpelacji czy zapytania to bardzo istotne uprawnienie przy wykonywaniu mandatu radnego....