PRAWOŹle podpisana deklaracja

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 11.06.2019
Prawo

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w...

Samorządy czekają na rozporządzenie w sprawie cen energii

Autor: Andrzej Gniadkowski / 24.05.2019
Prawo W samorządach

Jeszcze w tym miesiącu Ministerstwo Energii chce zakończyć rozmowy z Komisją Europejską na temat szczegółów rekompensat za wzrost cen energii...

Odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 24.05.2019
Prawo

Wprowadzenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w sposób odmienny, niż jest to określone w ustawie, należy pojmować jako modyfikację...

Interpelacje i zapytania radnych w nowym stanie prawnym

Autor: Zygmunt Laskowski / 21.05.2019
W samorządach Prawo

Zgłoszenie przez radnego, klub radnych lub grupę radnych interpelacji czy zapytania to bardzo istotne uprawnienie przy wykonywaniu mandatu radnego....

Usypianie ślepych miotów w programie opieki nad zwierzętami

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 10.05.2019
Prawo

Brak wskazania w uchwalonym programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami konkretnych podmiotów obowiązanych do wykonywania zadań określonych art. 11...

Nie można uchwalić planu i studium na jednej sesji

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 08.05.2019
Prawo

Samo stwierdzenie zgodności zmiany planu miejscowego ze studium, w sytuacji gdy studium to zostało zmienione na tej samej sesji w tym samym dniu co...

Rada gminy nie może ograniczać napraw samochodów

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 06.05.2019
Prawo

Rada gminy nie posiada podstawy prawnej do ingerowania w prawo właściciela samochodu do władania rzeczą, tak jak stało się to w gminie, gdzie...

Czy szkoły mogą nie potrącać wynagrodzenia za strajk?

Autor: Mirosław Obrębski* / 26.04.2019
Prawo W samorządach

Dyrektorzy placówek oświatowych – za przyzwoleniem JST – mogą zawierać porozumienia postrajkowe, które będą miały rangę prawa pracy, a poniesione na...

Numer rejestracyjny w karcie abonamentowej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 17.04.2019
Prawo

Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy korzystających z dróg publicznych, a ustalając strefę płatnego parkowania...

Wybór sołtysa bez kworum

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 16.04.2019
Prawo

Wprowadzenie w statutach jednostek pomocniczych gminy (np. osiedlach) warunków ważności wyboru jest prawnie niedopuszczalne, ponieważ modyfikują one,...

Powierzchnia biologicznie czynna wolna od zabudowy

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.04.2019
Prawo

W przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje stuprocentowy udział powierzchni biologicznie czynnej to jednoznacznie...

Uciążliwa działalność gospodarcza

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 10.04.2019
Prawo

W sytuacji gdy organy gminy stwierdzą, że przedsiębiorca prowadzi na danym terenie działalność gospodarczą ignorując lub naruszając obowiązujące...

Sposób transportu dziecka wybiera rodzic

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 08.04.2019
Prawo

Prawo oświatowe przewiduje dwie formy realizacji obowiązku gminy zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do...

Stanowisko Wód Polskich w sprawie naturalnej retencji

Autor: oprac. Dominik Krzysztofowicz / 02.04.2019
Prawo Gospodarka W samorządach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: „Wody Polskie”) opublikowało niewiążące stanowisko wyjaśniające najczęściej pojawiające się...

Orzeczenie: kastracja zwierząt tylko w schronisku

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 28.03.2019
Prawo

Zabiegi obligatoryjnej kastracji i sterylizacji zwierząt dokonuje się wyłącznie w schronisku. Kwestia ta została jednoznacznie przesądzona, zarówno w...

Zwrot kosztów podróży dla sołtysa

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 26.03.2019
Prawo

Nie można przyznawać przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych zwrotu kosztów podróży, które się nie odbyły, podobnie jak nie można...

Całkiem nowy system. Ministerstwo chce zmian w planowaniu przestrzennym

Autor: Andrzej Gniadkowski / 20.03.2019
Prawo

Plan ogólny, plan szczegółowy i standardy urbanistyczne – to podstawy nowego systemu planowania przestrzennego, nad którym pracuje Ministerstwo...

Przyzwoitka dla prezydenta

Autor: Zdzisław Majewski * / 12.03.2019
W samorządach Prawo

Dożyliśmy takich czasów, że prezydenci co znaczniejszych naszych miast poważnie rozważają, czy dla osobistego bezpieczeństwa nie zatrudnić...

Desperacja nauczycieli wystraszyła MEN

Autor: Andrzej Gniadkowski / 11.03.2019
Prawo

Wrześniowe podwyżki spowodują ogromne zamieszanie. Od konieczności zmian w obowiązującym prawie, aż po problemy w interpretacji i stosowaniu prawa,...

Dodatki do pensji wójta

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 07.03.2019
Prawo

Pełnienie funkcji wójta, starosty oraz marszałka województwa z założenia wiąże się z permanentnym wykonywaniem zwiększonego zakresu zadań i obowiązków...