PRAWOKalendarz wyborczy 2018

Autor: Justyna Kamińska / 22.08.2018
W samorządach Prawo Wybory 2018

Znane są już terminy związane z wyborami samorządowymi. Głosowanie na radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast zaplanowano na niedzielę 21...

Naruszenie dóbr osobistych jednostki samorządu terytorialnego

Autor: Agnieszka Frączkowska* / 21.08.2018
W samorządach Prawo

Jednostka samorządu terytorialnego winna być definiowana jako lokalna czy też regionalna wspólnota samorządowa o określonym terytorium, będąca dobrem...

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku suszy i powodzi

Autor: DOminik Krzysztofowicz / 21.08.2018
Prawo

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane ...

Stypendysta nie potrzebuje faktur VAT

Autor: Paulina Sobczyk / 17.08.2018
Prawo

Wysokość stypendium dla uczniów nie może zostać uzależniona od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz liczby złożonych wniosków...

Gmina nie ustali średniej powierzchni gospodarstwa rolnego

Autor: Paulina Sobczyk / 17.08.2018
Prawo

Żaden z obowiązujących przepisów nie stanowi podstawy do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa...

Stawki maksymalne nie zawsze dopuszczalne

Autor: Paulina Sobczyk / 16.08.2018
Prawo

Niedopuszczalne jest ustalenie maksymalnych kwot za usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie go na parkingu, jeśli faktyczny koszt na obszarze...

Rozbiórka budynku tylko w ostateczności

Autor: Paulina Sobczyk / 16.08.2018
Prawo

Wydanie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego jako najbardziej dolegliwej sankcji za naruszenie przepisów prawa budowlanego powinno zostać wydane w...

Nowe zasady ubezpieczania upraw

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 13.08.2018
Prawo

Trwają prace nad zmianą ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Mają one umożliwić ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego...

Polska Agencja Geologiczne nie zabierze dochodów gminom

Autor: Andrzej Gniadkowski / 08.08.2018
Prawo Gospodarka

Minister Henryk Kowalczyk zapewnił przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich, że w ostatecznym projekcie ustawy o Państwowej Agencji Geologicznej nie...

Dostępność plus

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 07.08.2018
Prawo

Trwają prace nad rządowym programem Dostępność plus. Rząd zdecydował, że program skierowany głównie do seniorów i niepełnosprawnych realizowany będzie...

Dotacje oświatowe po nowemu

Autor: Marcin Nagórek* / 02.08.2018
Prawo W samorządach

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity: DzU z 2017 r. poz. 2203) obowiązuje już niespełna pół roku, a...

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 02.08.2018
Prawo

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, przedłożoną przez...

Kurator bez większych prerogatyw, stołówki z dofinansowaniem

Autor: Andrzej Gniadkowski / 30.07.2018
W samorządach Prawo

Rząd zgodził się z niektórymi uwagami samorządów w stosunku do projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i niektórych innych ustaw. Nie będzie...

Organ drugiej instancji powinien przeprowadzić dowód

Autor: Paulina Sobczyk / 27.07.2018
Prawo

 

Organ drugiej instancji w przypadku dostrzeżenia luk w materiale dowodowym powinien podjąć czynności zmierzające do ich uzupełnienia.

 

Niepełna informacja publiczna powoduje bezczynność

Autor: Paulina Sobczyk / 27.07.2018
Prawo

Udzielenie niepełnej informacji publicznej lub niezgodnej z treścią żądania przez zobowiązany organ ocenia się jako bezczynność adresata wniosku.

Artur Soboń apeluje do samorządowców o bonifikaty

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 27.07.2018
W samorządach Prawo Gospodarka

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca samorządowców do przygotowania uchwał w sprawie bonifikat przy przekształceniu gruntów mieszkaniowych w...

Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych

Autor: Grzegorz Makowski* / 26.07.2018
Gospodarka Prawo W samorządach

Samorząd to największy zamawiający na rynku zamówień publicznych. Rocznie ponad 40 proc. liczby zamówień i ponad jedna trzecia ich łącznej kwoty...

UTRZYMANIE ROZKŁADÓW JAZDY NIE ZAWSZE OBCIĄŻA GMINĘ

Autor: Paulina Sobczyk / 20.07.2018
Prawo

Umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tablic z rozkładem jazdy spoczywa na podmiocie, który zobowiązał się do tego w umowie zawartej pomiędzy...

DROGA GMINNA TYLKO NA DZIAŁCE PUBLICZNEJ

Autor: Paulina Sobczyk / 20.07.2018
Prawo

Droga przebiegająca przez grunt niebędący własnością gminy nie może zostać uznana za publiczną. Warunkiem zaliczenia drogi do dróg gminnych jest...

PUBLICZNY CHARAKTER ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Autor: Paulina Sobczyk / 18.07.2018
Prawo

Do zadań dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym przekazane jej przez radę i służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb oraz poprawie...