PRAWOGminy czekają na nowelę ustawy śmieciowej

Autor: Michał Byczkowski / 03.01.2013
Prawo

Wiele gmin czeka z podjęciem uchwał w sprawie sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Jest to konsekwencja, podjęcia w grudniu 2012r. przez Senat...

Nawet 10 000 złotych kary za brak skrzynki!

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 02.01.2013
Prawo

Za brak skrzynki pocztowej właściciel nieruchomości może zapłacić karę w wysokości od 50 zł do, aż 10 tysięcy złotych.

Konsultowanie statutu sołectwa

Autor: dbk / 11.12.2012
Prawo

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, ale po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i...

Etat wyklucza niezależność radcy prawnego

Autor: Barbara Bielenica / 05.11.2012
Prawo

Radcowie prawni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli oraz w podmiotach prawa prywatnego (spółki,...

Prokurent i pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

Autor: JACEK MURZYDŁO / 30.10.2012
Prawo

Mimo podobieństw między prokurą a pełnomocnictwem zachodzą także istotne różnice, na które powinien zwrócić uwagę organ prowadzący sprawę.

 

Okołobudżetowe rozczarowanie

Autor: Andrzej Gniadkowski / 22.10.2012
Prawo

Samorządowcy liczą na więcej zmian w ustawie okołobudżetowej. Chcieliby skrócenia WPF do 4 lat, wyłączenia z limitu zadłużenia kredytów...

Inne dochody w oświadczeniu majątkowym

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 13.02.2012
Prawo

Fragmentem oświadczenia budzącym wątpliwości jest punkt VIII. Zgodnie z nim, należy podać inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej...

Nieruchomości w oświadczeniach majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

W punkcie II formularzy oświadczeń podaje się informacje dotyczące nieruchomości (domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości)....

Środki pieniężne

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Pierwszym do wypełnienia punktem formularzy oświadczenia (po podaniu danych identyfikujących osobę składającą oświadczenie) są zasoby pieniężne.

Majątek wspólny i odrębny w oświdczeniach majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 13.02.2012
Prawo

Oświadczenia majątkowe obejmują zarówno majątek wspólny osoby je składającej, jak i majątek odrębny tej osoby. Składający oświadczenie nie deklaruje...

Wzory oświadczeń majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Jak na razie obowiązująwzory oświdczeń majatkowych zawarte w rozporządzeniach z 2003 r.

Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Zgodnie natomiast z przepisem art. 32 ust. 1 na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik...

Przechowywanie oświadczeń majątkowych

Autor: Ewa Pałka / 13.02.2012
Prawo

Czy oświadczenia majątkowe radnych po 6-letnim okresie przechowywania należy zniszczyć czy przekazać do archiwum państwowego?

 

 

Jawność oświadczeń majątkowych i zasady ich publikacji w BIP

Autor: / 13.02.2012
Prawo

Informacje zawarte oświadczeniach majątkowych są jawne (art. 24i, u.s.gm. art. 25d ust. 1 u.s.p. art. 27d ust. 1 u.s.w.). Z wyjątkiem informacji o...

Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego

Autor: d.babiak@wspolnota.org.pl / 13.02.2012
Prawo

Osoby analizujące oświadczenia są zobowiązane złożyć wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego radnego, jeżeli w wyniku dokonanej analizy tego...

Zasady analizy oświadczeń majątkowych

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

Przewodniczący rad stoją przed trudnym zadaniem przeanalizowania złożonych im oświadczeń majątkowych. Jaki charakter i zakres ma mieć owa analiza i...

Składane dokumenty

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 13.02.2012
Prawo

 

Osoby zobowiązane składają oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku...

Zasady przyjmowania oświadczeń

Autor: Dorota Bąbiak-KOwalska / 12.02.2012
Prawo

Opisując procedurę przyjmowania oświadczeń należy rozdzielić oświadczenia przyjmowane przez przewodniczącego rady gminy, powiatu oraz wójta...

Podstawowe zasady wypełniania oświadczenia

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 12.02.2012
Prawo

Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych punktów formularza oświadczeń majątkowych należy wyjaśnić kilka kwestii natury ogólnej.